Data wydania 2010-03-03
Tytuł Zarządzenie Nr 281/10 z dnia 2010-03-02
ZARZĄDZENIE Nr 281/10
Burmistrza Michałowa
z dnia 02 marca 2010 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Michałowo w zakresie „Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi na 2010 rok

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U..z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873; z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135; z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 roku Dz. U. Nr 209,poz.1316) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Michałowo w zakresie „Ochrona i promocja tradycji kulturalnych wsi na 2010 rok”, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Michałowie , w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Burmistrz Michałowa
 
                                                                                     Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-03-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-03-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-03-03