Obwieszczenia

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2024.06.26

 

IG.6733.1.2024.AH

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej do realizacji na terenie części dz. nr 120, 134, 166, 173 obręb 25 Kuryły i dz. nr 97/1, 100 obręb 35 Oziabły gm. Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Gminy Michałowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Ciwoniuki.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 


 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2024.06.12

 

IG.6220.2.2024.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 30 i 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 11 kurników o obsadzie łącznej 3 204,96 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr geod. 171 i 183 we wsi Leonowicze, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 171 i 183 obręb 0026 Leonowicze, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 11.01.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 2024.01.12), uzupełniony w dniu 12.02.2024r. Pana Marcina Szaciło, 15-427 Białystok, ul. Lipowa 32 lok. 110.

            W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz Marszałek Województwa Podlaskiego jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

            Organy uzgadniające Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4221.11.2024.RD z dnia 05.03.2024r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowieniem nr B.RZŚ.4900.9.2024 z dnia 06.03.2024r. uzgodniły realizację przedsięwzięcia oraz określiły warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia i wymagania konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1ustawy ooś.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 68/NZ/2024 znak: NZ.7040.32.2024 z dnia 28.03.2024r. zaopiniował pozytywnie przedmiotowe przedsięwzięcie i określił jego warunki realizacji w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, ochrony powietrza, ochrony akustycznej oraz w zakresie ograniczenia uciążliwości odorowej i uciążliwości gospodarki odpadami.

Marszałek Województwa Podlaskiego pismem nr DOS-VI.7030.7.2024.AP z dnia 20 maja 2024r., pozytywnie zaopiniował warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostocka 11 w pok. Nr 5, w godzinach urzędowania (tj. 7.15-15.15) oraz składania uwag i wniosków w terminie od 17 czerwca 2024r. do dnia 31 lipca 2024r.

            Zgodnie z art. 34 ww. ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu w pokoju nr 5 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy ooś.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Łuplanka.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 


 

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 7.06.2024 o wydaniu decyzji Nr 9/2024
z dnia 24.05.2024 r. znak: AB-I.7820.2.2.2023.MB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i
niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem
miejscowości: Bondary, Lewkowo Nowe oraz Narewka, na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki oraz
gmin: Narewka i Hajnówka, powiat hajnowski, która zatwierdzała podziały nieruchomości, dla której została
wydana decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 01.12.2016 r. znak:
WOOŚ-II.4210.2.2016.UM, o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz
postanowienie z dnia 06.09.2022 r. znak: WOOŚ-II.4210.2.2016.PL, które przedłużyło termin ważności ww.
decyzji środowiskowej
.

 

 


 

 

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem miejscowości: Bondary, Lewkowo Nowe oraz Narewka, na terenie gminy Michałowo, powiat białostocki oraz gmin: Narewka i Hajnówka, powiat hajnowski.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2024.06.05

 

 

 

IG.6220.4.2024.MS

 

Zawiadomienie - obwieszczenie

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 05 czerwca 2024r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka – Mostowlany – Bobrowniki na odcinku Mostowlany – Jałówka (Gm. Michałowo) wraz  z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Od niniejszej decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Michałowa w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Jałówka, w siedzibie Urzędu Gminy Gródek i w sołectwie Mostowlany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 05.06.2024r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury o wszczęciu postepowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Ruda do nawodnień użytków zielonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2024.06.03

 

 

 

IG.6220.5.2024.MS

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 03 czerwca 2024r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 82/4, 82/5 w obrębie Szymki, gmina Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid.  82/4, 82/5 obręb 0045 Szymki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Od niniejszej decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Michałowa w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Szymki.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 03.06.2024r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2024.06.03

 

 

 

IG.6220.3.2024.MS

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 03 czerwca 2024r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii w obrębie Potoka w gminie Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid.  294/3 obręb 0038 Potoka, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Od niniejszej decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Michałowa w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Potoka, Hieronimowo i Topolany.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 03.06.2024r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2024.05.17

 

 

 

 

IG.6220.6.2024.MS

 

 

 

 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu
17 maja 2024r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Wykonaniu otworu rozpoznawczo – eksploatacyjnego nr 3 mającego za cel ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych (urządzenia o zdolności poboru wody nie mniejsze niż 10 m3 godzinę) zlokalizowanego w obrębie działki o nr geod. 15/2 – obręb ewid. 0012 Garbary” do realizacji na działce o nr ewid. 15/2 obręb 0012 Garbary, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 17.05.2024r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2024.04.29

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.5.2024.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

          Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 82/4, 82/5 w obrębie Szymki, gmina Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 82/4, 82/5 obręb 0045 Szymki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 11.03.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 2024.03.13) UNITe PV 6 Sp. z o.o., 00 – 807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 100 w imieniu której działa pełnomocnik Pani Małgorzata Kopka.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

             Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.96.2024.JC z dnia 02.04.2024r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.4901.72.2024.EB z dnia 26.03.2024r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 81/NZ/2024 z dnia 12.04.2024r. znak sprawy NZ.7040.42.2024 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Szymki.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2024.04.29

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.4.2024.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

          Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka – Mostowlany – Bobrowniki na odcinku Mostowlany – Jałówka (Gm. Michałowo) wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 20.02.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 2024.02.21, uzupełniony w dniu 2024.02.29 pismem z dnia 28.02.2024r.) Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.85.2024.RD z dnia 18.03.2024r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.4901.70.2024.EB z dnia 24.04.2024r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 64/NZ/2024 z dnia 18.03.2024r. znak sprawy NZ.7040.40.2024 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

          Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Jałówka, w siedzibie Urzędu Gminy Gródek i w sołectwie Mostowlany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2024.04.29

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.3.2024.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

           Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r. poz. 572) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii w obrębie Potoka w gminie Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 294/3 obręb 0038 Potoka, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 16.02.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 2024.02.16) Electrum PV 9 Sp. z o.o., 15 – 638 Białystok, ul. Watykańska 13 w imieniu której działa pełnomocnik Pani Karolina Zapolnik.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.69.2024.MR z dnia 11.03.2024r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.4901.57.2024.EB z dnia 04.04.2024r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 58/NZ/2024 z dnia 11.03.2024r. znak sprawy NZ.7040.34.2024 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Potoka, Hieronimowo i Topolany.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 22.04.2024r. w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektonicznobudowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi
wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku
Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem miejscowości: Bondary, Lewkowo Nowe oraz Narewka, na terenie
gminy Michałowo, powiat białostocki oraz gmin: Narewka i Hajnówka, powiat hajnowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego Marszałek z dnia 03.04.2024 o wydaniu decyzji z dnia 3 kwietnia 2024 r., znak DIT-III.7427.1.2024 zatwierdzającej ”Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania i udokumentowania złoża torfu na gruntach wsi Juszkowy Gród, Barszczewo i Planty gmina Michałowo”, Miejscowość: Juszkowy Gród. Barszczewo, Planty; Gmina: Michałowo; Powiat: białostocki; Województwo: podlaskie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2024.04.03

Burmistrz Michałowa                                                                                   

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.1.2024.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dalej: ustawa PZP; tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 25.03.2024 r. złożony przez Gminę Michałowo

w dniu 25.03.2024 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej do realizacji na terenie części dz. nr 120, 134, 166, 173 obręb 25 Kuryły i dz. nr 97/1, 100 obręb 35 Oziabły gm. Michałowo (woj. podlaskie).

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

                Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2024.03.20

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.5.2024.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

Zawiadamiam

            że na wniosek z dnia 11.03.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 2024.03.13) UNITe PV 6 Sp. z o.o., 00 – 807 Warszawa, Al. Jerozolimskie 100 w imieniu której działa pełnomocnik Pani Małgorzata Kopka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid.: 82/4, 82/5 w obrębie Szymki, gmina Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid.  82/4, 82/5 obręb 0045 Szymki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54a lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Szymki.

            Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2024.03.11

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.4.2024.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

            że na wniosek z dnia 20.02.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 2024.02.21, uzupełniony w dniu 2024.02.29 pismem z dnia 28.02.2024r.) Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

            „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka – Mostowlany – Bobrowniki na odcinku Mostowlany – Jałówka (Gm. Michałowo) wraz  z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.  

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oraz art. 49 KPA – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, tablicy ogłoszeń sołectwa Jałówka, w siedzibie Urzędu Gminy Gródek i w sołectwie Mostowlany oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek.

            Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – piętrzenie, retencjonowanie i pobór wód z rzeki Narew w km 432 + 280 zaporą ziemną czołową na zbiorniku wodnym Siemianówka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Podlaskiego z dni 4 marca 2024r. w sprawie zatwierdzenia opracowania pt. "Projekt robót geologicznych w celu rozpoznania i udokumentowania złoża torfu na gruntach wsi Juszkowy Gród, Barszczewo i Planty gmina Michałowo".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2024.03.06

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

 IG.6220.7.2023.MS

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

 

           Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 06 marca 2024r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji biometanu z biogazu rolniczego - biogazowni o wydajności do 5,6 mln m3 biometanu netto wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/1 w obrębie Hoźna” do realizacji na działce o nr ewid. 20/1 obręb 0015 Hoźna, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

           Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

          Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 06.03.2024r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2024.02.26

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.3.2024.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 16.02.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 2024.02.16) Electrum PV 9 Sp. z o.o., 15 – 638 Białystok ul. Watykańska 13 w imieniu której działa pełnomocnik Pani Karolina Zapolnik zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 180 MW ze stacjami nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą i magazynem energii w obrębie Potoka w gminie Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid.  294/3 obręb 0038 Potoka, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54a lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Potoka, Hieronimowo i Topolany.

            Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 21 luty 2024r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.1.2024.MS

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

            Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 28.12.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.12.29, uzupełniony w dniu 16.01.2024r.) PST 13 Sp. z o.o., 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 15A złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 546/2, 607, 608, 609, 610 i 611 obręb Pieńki gm. Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid.  546/2, 607, 608, 609, 610 i 611 obręb 0036 Pieńki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 40/NZ/2022 znak: NZ.7040.17.2024 z dnia 30.01.2024r. stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią znak: BI.ZZŚ.4901.25.2024 z dnia 26 stycznia 2024r., biorąc pod uwagę rodzaj, skalę inwestycji a także zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo – wodne nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią nr WOOŚ.4220.40.2024.AS2 z dnia 29.01.2024r., stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie ze szczególnym uwzględnieniem wpływu inwestycji na wartości przyrodnicze, w tym obszary Natura 2000, Burmistrz Michałowa w dniu 21.02.2024r. wydał postanowienie nr IG.6220.1.2024.MS stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 546/2, 607, 608, 609, 610 i 611 obręb Pieńki gm. Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid.  546/2, 607, 608, 609, 610 i 611 obręb 0036 Pieńki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie do dnia 08 kwietnia 2024r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pok. Nr 5, w godzinach pracy Urzędu (715 -1515). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Pieńki.

            Na mocy art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawieszono do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia-obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2024.02.16

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2024.MS

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”,

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 11.01.2024r. (data wpływu do tut. urzędu 2024.01.12), uzupełniony w dniu 12.02.2024r. Pana Marcina Szaciło, 15-427 Białystok, ul. Lipowa 32 lok. 110 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

       „Budowie 11 kurników o obsadzie łącznej 3 204,96 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr geod. 171 i 183 we wsi Leonowicze, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 171 i 183 obręb 0026 Leonowicze, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w
§ 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 35 i 37 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii lub uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku,  Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Podlaskiego.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Łuplanka.

           

Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2024.02.15

 

IG.6733.2.2023.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.),

 

zawiadamiam

iż w dniu 15.02.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 1629 B w miejscowości Nowa Wola do realizacji na terenie części działek 137/2, 288/1, 395/1, 395/2, 441, 442 obręb 32 Nowa Wola (gm. Michałowo), pow. białostocki, woj. podlaskie.

Sprawa prowadzona jest na wniosek pełnomocnika Pana Tomasza Borowik działającego w imieniu i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie
ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Nowa Wola.

           

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 15.02.2024r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

 

IG.6220.5.2022.MS

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm. – dalej Kpa) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.)

 

zawiadamiam strony postępowania

że w dniu 15 lutego 2024r. Burmistrz Michałowa wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do
435 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych Hieronimowo na działkach ewid. nr 1, 20, 153/1, 14/1, 12/2, 39/1, 151, 21/10, 21/9; Mościska na działce ewid. nr 270/5; Nowa Wola na działce ewid. nr 2/3; Topolany na działkach ewid. nr 639/1, 639/2, gmina Michałowo, powiat Białostocki, województwo podlaskie.

            Stosownie do przepisu art. 10 § 1 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4221.28.2023.JK z dnia 30 listopada 2023r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określili warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia i wymagania konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

            W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy oraz z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu w pokoju nr 5, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.15 do 15.15, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie do 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Michałowa w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa - niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo i w sołectwie Hieronimowo, Nowa Wola, Topolany i Potoka.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 15.02.2024r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

            Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udostępnia się w dniu: 15.02.2024r.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 08 lutego 2024 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

AB-I.7820.2.2.2023.MB

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), w związku z prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postępowaniem w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka, na terenie gmin: Michałowo, powiat białostocki, Narewka, Hajnówka, powiat hajnowski, informuję, iż strony mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy w terminie 30 dni (tj. od 13.02.2024 r. do 14.03.2024 r.) od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, w Wydziale Architektury i Budownictwa, w Punkcie Obsługi Klienta, w godz. od 800 do 1500, a także składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze obwieszczenie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym stronom prawie do zapoznania się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy.

Zapoznanie się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy będzie możliwe po uprzednim umówieniu się pod wskazanym niżej numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie na podstawie art. 9 Kpa informuję, iż strona, która chciałaby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy proszona jest o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek). Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego z tutejszym organem (pod numerem telefonu 85 74 39 483) oraz przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą (za pośrednictwem ePUAP: /4868hwsklk/skrytka lub /4868hwsklk/SkrytkaESP), części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres wskazany przez stronę. Wyjaśniam, że do złożenia pisma za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który można bezpłatnie założyć, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej (informacje na stronie www.pz.gov.pl).

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Łukasz Miękisz
Kierownik Oddziału

w Wydziale Architektury i Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok, 08 lutego 2024 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

AB-I.7820.2.2.2023.MB

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

Zgodnie z art. 90 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) i art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 162 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.),

Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości,

że w związku z prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, postępowaniem w sprawie wydania postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka, na terenie gmin: Michałowo, powiat białostocki, Narewka, Hajnówka, powiat hajnowski, informuję, iż wszystkie zainteresowane osoby, mogą zapoznać się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy w terminie 30 dni (tj. od 13.02.2024 r. do 14.03.2024 r.) od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, ul. Mickiewicza 3 w Białymstoku, w Punkcie Obsługi Klienta, w godz. 800 - 1500, a także składać uwagi i wnioski dotyczące rozpatrywanej sprawy.

Jednocześnie informuję, iż niniejsze obwieszczenie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym wszystkim zainteresowanym prawie do zapoznania się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy.

Zapoznanie się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy będzie możliwe po uprzednim umówieniu się pod wskazanym niżej numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę.

Jednocześnie na podstawie art. 9 Kpa informuję, iż wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z raportem oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz dokumentacją sprawy proszone są o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek). Istnieje również możliwość kontaktu telefonicznego z tutejszym organem (pod numerem telefonu 85 74 39 483) oraz przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po uprzednim zwróceniu się z taką prośbą (za pośrednictwem ePUAP: /4868hwsklk/skrytka lub /4868hwsklk/SkrytkaESP), części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu na adres wskazany przez zainteresowaną osobę. Wyjaśniam, że do złożenia pisma za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego, który można bezpłatnie założyć, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej (informacje na stronie www.pz.gov.pl).

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Łukasz Miękisz
Kierownik Oddziału

w Wydziale Architektury i Budownictwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział II Cywilny zwraca się z prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej na okres 1 miesiąca i zwrot po tym terminie ogłoszenia następującej treści:

I. „Zezwolić Gminie Michałowo na złożenie do depozytu sądowego kwoty 21.754 zł. (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote) na okres 10 lat, tytułem odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa na własność Gminy Michałowo, położoną w obrębie m.Michałowo, o numerze geodezyjnym 1060/2 o powierzchni 0,0717 ha, objętej decyzją Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 14.04.2020 r. znak GKNII.683.34.2019, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona osobie, która wykaże następstwo prawne po zmarłych współwłaścicielach po 1/2 części Mirosławie Kupryjanowiczu i Sławomirze Kupryjanowiczu;

II. Stwierdzić, że zainteresowani ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.”

O złożeniu w/w kwoty do depozytu sądowego Sąd orzekł zgodnie z treścią art. 6933 kpc § 1 i 2 kpc.

Sąd wzywa do odbioru depozytu określonego w postanowieniu w okresie 3 lat od daty końca ogłoszenia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 05.02.2024 w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego  " Projektu robót geologicznych w celu ropzpoznania i udokumentowania złoża torfu na gruntach wsi Juszkowy Gród, Barszczewo i Planty gmina Michałowo

 

 

"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2024.01.25

 

 

 

IG.6220.9.2023.MS

 

Obwieszczenie O WYDANIU DECYZJI

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z art. 49 i art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775
z późn. zm.) Burmistrz Michałowa

zawiadamia strony postępowania,

że na wniosek Inwestora w dniu 25 stycznia 2024r. wydał decyzję nr IG.6220.9.2023.MS o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej z zapleczem noclegowym pod nazwą ,,Gościniec Novy – podlaskie wesele przyszłości” do realizacji na działce o nr ewid. 19/2 obręb 0042 Sokole, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno – Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Burmistrza Michałowa w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia.

Z uwagi na fakt, że w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sokole.

 Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udostępnia się w dniu: 25.01.2024r.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2024.01.18

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.1.2024.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

Zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28.12.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.12.29), uzupełniony w dniu 16.01.2024r. PST 13 Sp. z o.o., 44-109 Gliwice, ul. Metalowców 15A zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 546/2, 607, 608, 609, 610 i 611 obręb Pieńki gm. Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid.  546/2, 607, 608, 609, 610 i 611 obręb 0036 Pieńki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 54a lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Pieńki.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE NR 1/2024 WOJEWODY PODLASKIEGO
z dnia 12 stycznia 2024 r.
o kwalifikacji wojskowej w 2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gródek, dnia 4 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek

POR.6220.20.2023.AK

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zwanej dalej KPA, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.),

ZAWIADAMIAM

strony postępowania, że Wójt Gminy Gródek w dniu 4 stycznia 2024 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie Z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Bobrowniki - Mostowlany (Gnu Gródek) wraz Z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej” i określającą warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.

Z zebranymi aktami sprawy (treścią decyzji i dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białymstoku) zapoznać się można w tymczasowej siedzibie Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 29, 16-040 Gródek (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku, 1 piętro), w godzinach pracy Urzędu (pon. 800-1600, wt.-pt. 730-1530).

Od niniejszej decyzji stronom postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, za pośrednictwem Wójta Gminy Gródek, w terminie 14 dni licząc od daty jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 KPA w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia.

Sprawę prowadzi: Inspektor Agnieszka Klebus, tel. 85 873 99 42.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udostępnia się w dniu: 04.01.2024 r.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gródek, dnia 4 stycznia 2024 r.

Wójt Gminy Gródek

ul. A. i G. Chodkiewiczów 2 16-040 Gródek

POR.6220.20.2023. AK

Podanie informacji do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) uprzejmie informuję, iż:

  1. Wójt Gminy Gródek w dniu 4 stycznia 2023 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Bobrowniki - Mostowłany (Gnu Gródek) wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej” i określającą warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia.
  2. Decyzja wraz z dokumentacją sprawy, w tym:

- opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku nr 254/NZ/2023 z dnia 26 października 2023 r., znak: NZ.7040.159.2023,

- opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białymstoku z dnia 27 października 2023 r., znak: BI.ZZŚ.2.4901.299.2023.EB,

- postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku 30 października 2023 r., znak: WOOŚ.4220.462.2023.RD

znajdują się do wglądu w tymczasowej siedzibie Referatu Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Gródek, ul. A. i G. Chodkiewiczów 29, 16-040 Gródek (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gródku. I piętro) w godzinach pracy Urzędu (pon. 800-1600, wt.-pt. 730-1530).

Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gródek.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gródek i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo oraz wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek i Urzędu Miejskiego w Michałowie i na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Bobrowniki, Gobiaty, Świsłoczany, Mostowlany i Jałówka.

Informację o wydaniu decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek w dniu 04.01.2024 r.

Treść decyzji udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gródek w terminie: 04.01.2024 r.-18.01.2024 r.

Sprawę prowadzi: Inspektor Agnieszka Klebus, tel. 85 873 99 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.12.20

Burmistrz Michałowa

 

 

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.9.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej z zapleczem noclegowym pod nazwą ,,Gościniec Novy – podlaskie wesele przyszłości” do realizacji na działce o nr ewid. 19/2 obręb 0042 Sokole, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 04.10.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.10.04) Pana Aleksandra Ancipiuk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALEK” Aleksander Ancipiuk.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.449.2023.MR z dnia 08.11.2023r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4901.289.2023.EB z dnia 20.11.2023r., nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 248/NZ/2023 z dnia 17.10.2023r. znak sprawy NZ.7040.151.2023 wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Sokole.

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie  Ministra Infrastruktury o wszczęciu postepowania na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Ruda do nawodnień użytków zielonych.

Załącznik:

Informacja o wszczeciu postępowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 05.12.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo – granica g. Michałowo wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek z dnia 04.12.2023r. o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Bobrowniki - Mostowlany (Gm. Gródek) wraz z przebudową budową niezbędnej infrastruktury technicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.12.07

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.5.2022.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 i art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 30 i 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 oraz art. 79  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 435 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych Hieronimowo na działkach ewid. nr 1, 20, 153/1, 14/1, 12/2, 39/1, 151, 21/10, 21/9; Mościska na działce ewid. nr 270/5; Nowa Wola na działce ewid. nr 2/3; Topolany na działkach ewid. nr 639/1, 639/2, gmina Michałowo, powiat Białostocki, województwo podlaskie.”

            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 14.06.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.06.17, uzupełniony w dniu 04.08.2022r.) SUN ENERGY 16 Sp. z o.o., 88-200 Radziejów, ul. Rolnicza 6A.

            W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia.

            Organ uzgadniający Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4221.28.2023.JK z dnia 30.11.2023r. uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określiły warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia i wymagania konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy ooś.

            Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 219/NZ/2022 znak: NZ.7040.109.2022 z dnia 08.09.2022r. stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią znak: BI.ZZŚ.2.4360.224.2022.IK z dnia 25 sierpnia 2022r., biorąc pod uwagę rodzaj, skalę inwestycji a także zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo - wodne nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

            Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

            Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostocka 11 w pok. Nr 5, w godzinach urzędowania (tj. 7.15-15.15) oraz składania uwag i wniosków w terminie od 11 grudnia 2023r. do dnia 29 stycznia 2024r.

            Zgodnie z art. 34 ww. ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu w pokoju nr 5 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy ooś.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń w sołectwie Hieronimowo, Nowa Wola, Topolany i Potoka.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.12.06

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo   

IG.6220.6.2023.MS

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

          Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 06 grudnia 2023r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa istniejącej tłoczni gazu Kondratki oraz rozbudowa o nowe obiekty i infrastrukturę towarzyszącą dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej” do realizacji na działkach o nr ewid. 574 obręb 0016 Jałówka oraz o nr ewid. 151 i 45/6 obręb 0021 Kondratki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

           Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Starostą Powiatu Białostockiego, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

           Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 06.12.2023r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.12.05

Burmistrz Michałowa                                                                                 

ul Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.2.2023.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775)  oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 01.12.2023 r. złożony przez pełnomocnika Pana Tomasza Borowik działającego
w imieniu i na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku

w dniu 01.12.2023 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z doswietleniem przejścia w ciągu drogi powiatowej nr 16 29 B w miejscowości Nowa Wola do realizacji na terenie części działek 137/2, 288/2, 395/1, 395/2, 441, 442 obręb 32 Nowa Wola (gm. Michałowo).

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

 mgr inż. Anna Stalbowska

 

   SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2023.11.28

 

 

 

 

IG.6220.8.2023.MS

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE -OBWIESZCZENIE 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 28 listopada 2023r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” do realizacji na części działki o nr ewid. 20 obręb 0054 Michałowo-Rolne, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 28.11.2023r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

 

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.11.09

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.6.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa istniejącej tłoczni gazu Kondratki oraz rozbudowa o nowe obiekty i infrastrukturę towarzyszącą dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej” do realizacji na działkach o nr ewid. 574 obręb 0016 Jałówka oraz o nr ewid. 151 i 45/6 obręb 0021 Kondratki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 14.09.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.09.15) System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A., 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12 w imieniu której działa pełnomocnik  Ramboll Polska Sp. z o.o. Pani Anna Maksymiuk-Dziuban.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku, Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Starostą Powiatu Białostockiego.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.427.2023.KW z dnia 06.10.2023r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4901.280.2023.IK z dnia 09.10.2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 236/NZ/2023 z dnia 05.10.2023r. znak sprawy NZ.7040.144.2023 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Starosta Powiatu Białostockiego postanowieniem nr ŚR.6222.12.2023 z dnia 27.10.2023r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Jałówka.

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.11.02

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.8.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” do realizacji na części działki o nr ewid. 20 obręb 0054 Michałowo-Rolne, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 04.10.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.10.04) Niezapominajka Sp. z o.o..

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.448.2023.JK z dnia 31.10.2023r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4901.290.2023.EB z dnia 17.10.2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 244/NZ/2023 z dnia 12.10.2023r. znak sprawy NZ.7040.147.2023 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Michałowo I.

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 02.11.2023r.

 

IG.6151.11.2023.MS

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

 

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 229 i 230 obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

 

Lp.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

11.11.2023r.

7.30 – 15.30

Kazimierowo, Mościska, Hieronimowo

Koło Łowieckie „JENOT”
w Michałowie

2.

30.12.2023r.

7.30 – 15.30

Nowa Wola, Planty, Barszczewo, Kazimierowo, Mościska, Hieronimowo

Koło Łowieckie „JENOT”

w Michałowie

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

Konrad Sikora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie z dnia 17.10.2023 r. o zawiadomieniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo – granica g. Michałowo wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 23.10.2023r.

 

IG.6151.10.2023.MS

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

 

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 231 obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

 

Lp.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

05.11.2023r.

8.00 – 14.00

Tokarowszczyzna

Koło Łowieckie „ŁABĘDŹ” w Narwi

2.

19.11.2023r.

8.00 – 14.00

Kobylanka

Koło Łowieckie „ŁABĘDŹ” w Narwi

3.

17.12.2023r.

8.00 – 14.00

Tokarowszczyzna

Koło Łowieckie „ŁABĘDŹ” w Narwi

4.

31.12.2023r.

8.00 – 14.00

Tokarowszczyzna

Koło Łowieckie „ŁABĘDŹ” w Narwi

5.

21.01.2024r.

8.00 – 14.00

Kobylanka

Koło Łowieckie „ŁABĘDŹ” w Narwi

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

Konrad Sikora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 23.10.2023r.

 

IG.6151.9.2023.MS

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

 

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 227 i 243 obejmujących swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

 

Lp.

Termin

rozpoczęcia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

12.11.2023r.

godz. 8.00 – 15.00

Jałówka, Dublany, Kituryki,
Mostowlany-Kolonia

Koło Łowieckie

„BÓBR”

2.

26.11.2023r.

godz. 8.00 – 15.00

Bachury, Budy, Bołtryki, Szymki

Koło Łowieckie

„BÓBR”

3.

10.12.2023r.

godz. 8.00 – 15.00

Leonowicze, Stara Łuplanka, Nowa Łuplanka, Romanowo

Koło Łowieckie

„BÓBR”

4.

14.01.2024r.

godz. 8.00 – 15.00

Nowosady, Zaleszany, Cisówka, Brzezina

Koło Łowieckie

„BÓBR”

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

Konrad Sikora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 23.10.2023r.

 

IG.6151.8.2023.MS

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

 

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 213/214 obejmujących swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

 

Lp.

Termin

rozpoczęcia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

04.11.2023r.

godz. 8.00 – 15.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

2.

19.11.2023r.

godz. 8.00 – 15.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

3.

10.12.2023r.

godz. 8.00 – 15.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

4.

13.01.2024r.

godz. 8.00 – 15.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Zastępca Burmistrza Michałowa

 

Konrad Sikora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obwieszczenie Wójta Gminy Gródek z dnia 17.10.2023 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1456B Jałówka - Mostowlany - Bobrowniki na odcinku Bobrowniki - Mostowlany (Gm. Gródek) wraz z przebudowa i budową niezbędnej infrastruktury technicznej".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 18.10.2023r.

 

IG.6151.7.2023.MS

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

 

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 213/214 obejmujących swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

 

Lp.

Termin

rozpoczęcia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

04.11.2023r.

godz. 8.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

2.

19.11.2023r.

godz. 8.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

3.

10.12.2023r.

godz. 8.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

4.

13.01.2024r.

godz. 8.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

       Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 18.10.2023r.

 

IG.6151.6.2023.MS

 

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

 

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 196 obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

 

Lp.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

04.11.2023r.

8.00 – 14.00

Żednia

Koło Łowieckie „TUR”
w Białymstoku

2.

16.12.2023r.

8.00 – 14.00

Żednia

Koło Łowieckie „TUR”

w Białymstoku

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

 

       Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBWIESZCZENIE Starosty Powiatu Białostockiego z dnia 17.10.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo - granica gminy Michałowo wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 11.10.2023r.

 

IG.6151.5.2023.MS

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

 

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023r. poz. 1082), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 180 obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

 

Lp.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

12.11.2023r.

7.00 – 15.30

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

2.

19.11.2023r.

7.00 – 15.25

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

3.

02 i 03.12.2023r.

7.20 – 15.10

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

4.

17.12.2023r.

7.40 – 15.00

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

5.

13.01.2024r.

7.40 – 15.30

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

       Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2023.10.10

 

 

IG.6220.5.2023.MS

 

 

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 10 października 2023r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remoncie drogi powiatowej nr 1448B na odcinku Michałowo – Gorbacze (gm. Michałowo)” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 10.10.2023r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

 

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2023.10.10

 

 

 

 

IG.6220.4.2023.MS

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 10 października 2023r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowych oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej o mocy do 35 MW na działkach nr 67/2, 67/3, 68/1, 76/1 obręb Hieronimowo, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 67/2, 67/3, 68/1, 76/1 obręb 0014 Hieronimowo, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) w dniu 10.10.2023r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 Burmistrz Michałowa

 

      Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Michałowo, 2023.10.05

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.9.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

Zawiadamiam

że na wniosek z dnia 04.10.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.10.04) Pana Aleksandra Ancipiuk prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „ALEK” Aleksander Ancipiuk, 16-050 Michałowo ul. Ogrodowa 11 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa sali szkoleniowo-konferencyjnej z zapleczem noclegowym pod nazwą ,,Gościniec Novy – podlaskie wesele przyszłości” do realizacji na działce o nr ewid. 19/2 obręb 0042 Sokole, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 52 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sokole.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2023.10.05

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.8.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

Zawiadamiam

że na wniosek z dnia 04.10.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.10.04) Niezapominajka Sp. z o.o., 16-050 Michałowo, ul. Leśna 1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie 32 budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej” do realizacji na części działki o nr ewid. 20 obręb 0054 Michałowo-Rolne, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 55 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Michałowo I.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2023.09.22

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.6.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

Zawiadamiam

że na wniosek z dnia 14.09.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.09.15) System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12 w imieniu której działa pełnomocnik  Ramboll Polska Sp. z o.o. Pani Anna Maksymiuk-Dziuban zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa istniejącej tłoczni gazu Kondratki oraz rozbudowa o nowe obiekty i infrastrukturę towarzyszącą dla potrzeb wytwarzania energii elektrycznej” do realizacji na działkach o nr ewid. 574 obręb 0016 Jałówka oraz o nr ewid. 151 i 45/6 obręb 0021 Kondratki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt. 4, 37, 54 oraz ust. 2 pkt. 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt. 20 lit c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Marszałka Województwa Podlaskiego.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Jałówka.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  z dnia 12.09.2023r. nr BI.ZUZ.2.4210.352.2022.BW w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Białostockiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację, przebudowę i wykonanie odcinków rowów wraz z likwidacją przepustu w przebiegu rowów, rozbiórką i wykonaniem  przepustów pod drogą na działkach wsi Hieronimowo i Potoka w ramach zadania ,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1466B na odcinku Hieronimowo – granica  gm. Michałowo od km 0+000,00 do km 7+118,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.09.14

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.5.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remoncie drogi powiatowej nr 1448B na odcinku Michałowo – Gorbacze (gm. Michałowo)” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 11.08.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.08.16) Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.380.2023.KW z dnia 06.09.2023r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4901.245.2023.EB z dnia 11.09.2023r. nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 195/NZ/2023 z dnia 30.08.2023r. znak sprawy NZ.7040.120.2023 stwierdził, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagana opinia organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Kazimierowo, Nowa Wola, Ciwoniuki.

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.09.13

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.4.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowych oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej o mocy do 35 MW na działkach nr 67/2, 67/3, 68/1, 76/1 obręb Hieronimowo, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 67/2, 67/3, 68/1, 76/1 obręb 0014 Hieronimowo, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 06.06.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.07.13), uzupełniony w dniu 01.08.2023r. SUN ENERGY 14 Sp. z o.o., 88 – 200 Radziejów, ul. Rolnicza 6A.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.372.2023.AS2 z dnia 06.09.2023r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4901.240.2023.EB z dnia 07.09.2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 196/NZ/2023 z dnia 01.09.2023r. znak sprawy NZ.7040.118.2023 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Hieronimowo i Nowa Wola.

 

 

 

Z up. Burmistrza

mgr inż. Anna Stalbowska

 

SEKRETARZ GMINY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie  Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie BI.ZUZ.2.4210.194.2023.BW z dnia 08.09.2023r., dotyczące przedsięwzięcia: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 wraz z drogowymi inżynierskimi i niezbędną infrastruktury technicznej na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie wraz z obejściem m Bondary m. Lewkowe Nowe i m. Narewka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie BI.ZUZ.2.4210.195.2023.BW z dnia 06.09.2023r., dotyczące przedsięwzięcia:  Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku: Juszkowy Gród – Zwodzieckie – na odcinku położonym na terenie powiatu białostockiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie Wojewody Podaskiego o wszęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie i rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka, na terenie gmin: Michałowo, powiat białostocki, Narewka, Hajnówka, powiat hajnowski oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2023.08.24

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.5.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 11.08.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.08.16) Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Remoncie drogi powiatowej nr 1448B na odcinku Michałowo – Gorbacze (gm. Michałowo)” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.   

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Kazimierowo, Nowa Wola, Ciwoniuki.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Anna Stalbowska

 

Sekretarz Gminy Michałowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2023.08.22

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.4.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1094 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

Zawiadamiam

że na wniosek z dnia 06.06.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.07.13), uzupełniony w dniu 01.08.2023r. SUN ENERGY 14 Sp. z o.o., 88 – 200 Radziejów,
ul. Rolnicza 6A zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowych oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej o mocy do 35 MW na działkach nr 67/2, 67/3, 68/1, 76/1 obręb Hieronimowo, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 67/2, 67/3, 68/1, 76/1 obręb 0014 Hieronimowo, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Hieronimowo i Nowa Wola.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Anna Stalbowska

 

Sekretarz Gminy Michałowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  z dnia 01.08.2023r. nr BI.ZUZ.2.4210.352.2022.BW w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Białostockiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację, przebudowę i wykonanie odcinków rowów wraz z likwidacją przepustu w przebiegu rowów, rozbiórką i wykonaniem  przepustów pod drogą na działkach wsi Hieronimowo i Potoka w ramach zadania ,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1466B na odcinku Hieronimowo – granica  gm. Michałowo od km 0+000,00 do km 7+118,37"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie  Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie BI.ZUZ.2.4210.160.2023.BW z dnia 24.07.2023r., dotyczące ustalenia kolejnych okresów obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego przez Starostw powiatu Białostockiego w decyzji z dnia 21.08.2013r. znak RŚ.6341.62.2013 na wykonie urządzeń wodnych – wylotów wód opadowych odprowadzających wody opadowe z zlewni drogi do wód lub do ziemi oraz odprowadzanie wód opadowych, w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie BI.ZUZ.2.4210.195.2023.BW z dnia 21.07.2023r., dotyczące przedsięwzięcia:  Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku: Juszkowy Gród – Zwodzieckie – na odcinku położonym na terenie powiatu białostockiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie BI.ZUZ.2.4210.194.2023.BW z dnia 13.07.2023r., dotyczące przedsięwzięcia: ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 wraz z drogowymi inżynierskimi i niezbędną infrastruktury technicznej na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie wraz z obejściem m Bondary m. Lewkowe Nowe i m. Narewka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.07.19

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.5.2022.MS

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

 

            Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm., dalej ustawa ooś) podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Michałowie przy ul. Białostockiej 11, 16-050 Michałowo prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 435 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych Hieronimowo na działkach ewid. nr 1, 20, 153/1, 14/1, 12/2, 39/1, 151, 21/10, 21/9; Mościcka na działce ewid. nr 270/5; Nowa Wola na działce ewid. nr 2/3; Topolany na działkach ewid. nr 639/1, 639/2, gmina Michałowo, powiat Białostocki, województwo podlaskie.”

            Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 14.06.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.06.17, uzupełniony w dniu 04.08.2022r.) SUN ENERGY 16 Sp. z o.o., 88-200 Radziejów, ul. Rolnicza 6A.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 219/NZ/2022 znak: NZ.7040.109.2022 z dnia 08.09.2022r. stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią znak: BI.ZZŚ.2.4360.224.2022.IK z dnia 25 sierpnia 2022r., biorąc pod uwagę rodzaj, skalę inwestycji a także zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo - wodne nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią nr WOOŚ.4220.342.2022.JK z dnia 25.08.2022r., stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie.

            Burmistrz Michałowa postanowieniem IG.6220.5.2022.MS z dnia 2022.09.21 stwierdził obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia w pełnym zakresie.

            W dniu 10.07.2023r. w siedzibie tut. organu został złożony przez inwestora Raport o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko wraz z inwentaryzacją przyrodniczą.

            W związku z powyższym przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydanie ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Burmistrz Michałowa postanowieniem IG.6220.5.2022.MS z dnia 2023.07.17 podjął zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 435 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych Hieronimowo na działkach ewid. nr 1, 20, 153/1, 14/1, 12/2, 39/1, 151, 21/10, 21/9; Mościcka na działce ewid. nr 270/5; Nowa Wola na działce ewid. nr 2/3; Topolany na działkach ewid. nr 639/1, 639/2, gmina Michałowo, powiat Białostocki, województwo podlaskie.”

            Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy ooś postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

                 Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym do uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku jest organem właściwym do wydania opinii w sprawie.

            Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 37 ustawy ooś organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski wniesione w ramach udziału społeczeństwa oraz w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte po uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.

            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, przy ul. Białostocka 11 w pok. Nr 5, w godzinach urzędowania (tj. 7.15-15.15) oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia tj. od 21 lipca 2023r. do 21 sierpnia 2023r.

            Zgodnie z art. 34 ww. ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu w pokoju nr 5 w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy ooś.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11 oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Hieronimowo, Nowa Wola, Topolany i Potoka.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję Nr 38/2023 z dnia 28.06.2023 r. znak: AB-I.7840.7.43.2022.MS, udzielającą Gminie Michałowo pozwolenia na budowę budynku kapitanatu i obserwacji ptaków, pomostów, hangaru na łodzie, dźwigu do wodowania łodzi, utwardzenia terenu wraz z instalacją: elektroenergetyczną, oświetlenia terenu, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, hydrantami ppoż., miejscami parkingowymi oraz rozbiórkę budynku gospodarczego, utwardzenia nawierzchni terenu oraz oświetlenia terenu, w ramach przedsięwzięcia pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w gminie Michałowo” - etap 1, na działkach o nr: 640, 522/2, 512/2, 513/2, 518/2, 599/2, 598/2 obręb Rybaki, gm. Michałowo, pow. białostocki.

Pełna treść obwieszczenia ----> Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 29 czerwca 2023 r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie  z dnia 22.06.2023r. nr BI.ZUZ.2.4210.352.2022.BW w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Białostockiego pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację, przebudowę i wykonanie odcinków rowów wraz z likwidacją przepustu w przebiegu rowów, rozbiórką i wykonaniem  przepustów pod drogą na działkach wsi Hieronimowo i Potoka w ramach zadania ,,Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1466B na odcinku Hieronimowo – granica  gm. Michałowo od km 0+000,00 do km 7+118,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 26 czerwca 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie z dnia 19.06.2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2023.06.19

 

IG.6733.1.2023.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na prowadzeniu robót budowlanych polegających na wykonaniu zadaszenia nad ołtarzem polowym oraz elementów ołtarza przewidzianej do realizacji na terenie części działki 342 obręb 16 Jałówka (gm. Michałowo), pow. białostocki, woj. podlaskie.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Ks. Marcina Hołodok działającego w imieniu i na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce.

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Jałówka.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2023.06.14

 

IG.6730.8.2023.AH

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977),

 

zawiadamiam

iż w dniu 14.06.2023 r. została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci kablowej linii wysokiego napięcia 110 kV z kanalizacją techniczną przewidzianej do realizacji na terenie części: dz. nr 169, 182/2, 183, 184, 186/1, 187/2 obręb 18 Kazimierowo, dz. nr 397/1 obręb 20 Kobylanka, dz. nr 6, 7, 23, 33, 34 obręb 32 Nowa Wola (gm. Michałowo).

Sprawa prowadzona jest na wniosek Pana Dariusza Myślewskiego prezesa zarządu i Pana Marka Trepka członka zarządu działających w imieniu i na rzecz Sun Energy 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 49a ustawy z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Kobylanka, Kazimierowo, Nowa Wola. Z up. Burmistrza

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 


Do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2023.06.01

IG.6220.2.2023.MS

ZawiadOmieniEObwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 01 czerwca 2023r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 132 w obrębie Tylwica, gmina Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 132 obręb 0050 Tylwica, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w dniu 01.06.2023r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.05.29

Burmistrz Michałowa                                                                              

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.1.2023.AH

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 25.05.2023 r. złożony przez Ks. Marcina Hołodok działajacego w imieniu i na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Jałówce

w dniu 25.05.2023 zostało wszczęte postępowanie

 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zadaszenia nad ołtarzem polowym oraz elementów ołtarza przewidzianej do realizacji na terenie części działki 342 obręb 16 Jałówka (gm. Michałowo).

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

   

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.05.08

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 132 w obrębie Tylwica, gmina Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 132 obręb 0050 Tylwica, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 13.03.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.03.14), uzupełniony w dniu 07.04.2023r. KPE FARMS Sp. z o.o., 86-014 Sicienko, Kruszyniec 27.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.181.2023.KW z dnia 24.04.2023r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4901.118.2023.EB z dnia 27.04.2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 89/NZ/2023 z dnia 24.04.2023r. znak sprawy NZ.7040.56.2023 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Tylwica i Topolany.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Michałowo 2023.05.05

Burmistrz Michałowa                                                                          

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6730.8.2023.AH

Obwieszczenie o zawiadomieniu

w sprawie ustalenia warunków zabudowy

 

Burmistrz Michałowa działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Myślewskiego prezesa zarządu i Pana Marka Trepka członka zarządu działających w imieniu i na rzecz Sun Energy 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci kablowej linii wysokiego napięcia 110 kV z kanalizacją techniczną przewidzianej do realizacji na terenie części: dz. nr 169, 182/2, 183, 184, 186/1, 187/2 obręb 18 Kazimierowo, dz. nr 397/1 obręb 20 Kobylanka, dz. nr 6, 7, 23, 33, 34 obręb 32 Nowa Wola.

Z aktami sprawy strony na każdym etapie postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu. W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informuję, iż preferowaną formą kontaktu z tut. organem jest kontakt telefoniczny (tel. 85 7131774), za pośrednictwem ePUAP lub drogą mailową (sekretariat@michalowo.eu).

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 49a ustawy z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775) skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia. O etapach postępowania i decyzji kończącej postępowanie o ustalenie warunków zabudowy strony powiadomione zostaną w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (Kobylanka, Kazimierowo, Nowa Wola) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Po tym terminie wydana zostanie przedmiotowa decyzja na podstawie materiałów znajdujących się w aktach sprawy.

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

Pierwszy etap realizacji obowiązku informacyjnego

  • Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miejski w Michałowie,
    ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, reprezentowany przez Burmistrza Michałowa. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (85) 7131774.
  • Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań w zakresie zagospodarowania przestrzennego, geodezji i budownictwa wynikających z Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a następnie w celach archiwalnych. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych realizowanych przez Urząd Miejski.
  • Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/ochrona_danych_osobowych/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2023.05.04

 

 

 

 

IG.6220.1.2023.MS

 

 

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 04 maja 2023r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Nowa Wola” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na działkach o nr ew. 302/12 i 699 w obrębie Nowa Wola, w gminie Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 302/12 i 699 obręb 0032 Nowa Wola, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w dniu 04.05.2023r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 17.04.2023r.

Urząd Miejski w Michałowie

ul. Białostocka 11 

16-050 Michałowo

                                                                                                                                 

 

IG.6870.21.2023.BT

 

INFORMACJA

 

Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo informuje, iż w  dniu 24 kwietnia 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 10:00, w świetlicy wiejskiej w Szymkach odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Biura Geodezji w Białymstoku dotyczące omówienia i wyjaśnienia procedur scalania gruntów.

Zapraszamy 

 

    Burmistrz Michałowa

        Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2023.04.18

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 13.03.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.03.14), uzupełniony w dniu 07.04.2023r. KPE FARMS Sp. z o.o., 86-014 Sicienko, Kruszyniec 27 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 132 w obrębie Tylwica, gmina Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 132 obręb 0050 Tylwica, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Tylwica i Topolany.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO AB-I.7840.7.42.2022.MS z dnia 6 kwietnia

o zatwierdzeniu pozwolenia na budowę dwóch pomostów wraz z instalacją
elektroenergetyczną i oświetleniową w ramach przedsięwzięcia pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w gminie Michałowo” - etap 3, na działce o nr 48 obręb Garbary, gm. Michałowo, pow. białostocki.

Białystok, 06 kwietnia 2023 r.

PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w BIAŁYMSTOKU

15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

AB-I.7840.7.42.2022.MS

OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO

         Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.),

Wojewoda Podlaski podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek Gminy Michałowo została wydana decyzja Nr 25/2023 z dnia 05.04.2023 r. znak: AB-I.7840.7.42.2022.MS, która zatwierdziła projekt zagospodarowania terenu oraz  projekt architektoniczno-budowlany i udzieliła Gminie Michałowo pozwolenia na budowę dwóch pomostów wraz z instalacją elektroenergetyczną i oświetleniową w ramach  przedsięwzięcia pn. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie Zbiornika Siemianówka w gminie Michałowo” - etap 3, na działce o nr 48 obręb Garbary, gm.  Michałowo, pow. białostocki, dla której została wydana decyzja Burmistrza Michałowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 03.12.2021 r. znak: IG.6220.8.2021.MS.

         Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, że z treścią decyzji, która została także zamieszczona na Biuletynie Informacji Publicznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu  12.04.2023 r. na okres 14 dni oraz dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul. Mickiewicza 3 w  Białymstoku, w Punkcie Obsługi Klienta, w godz. 900-1400, w terminie od dnia 12.04.2023 r. do dnia 26.04.2023 r.

         Jednocześnie informuję, iż niniejsze obwieszczenie nie jest wezwaniem do osobistego stawiennictwa, lecz informacją o przysługującym społeczeństwu prawie do zapoznania się z  treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy.

         Zapoznanie się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy będzie możliwe po uprzednim umówieniu się pod wskazanym niżej numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę.

         Jednocześnie na podstawie art. 9 Kpa informuję, iż wszyscy zainteresowani, którzy chcieliby skorzystać w siedzibie organu z prawa zapoznania się z treścią decyzji oraz  dokumentacją sprawy, proszeni są o zaopatrzenie się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, telefon komórkowy, kartkę i długopis do sporządzenia odpisu lub notatek). Istnieje  również możliwość kontaktu telefonicznego z tutejszym organem (pod numerem telefonu 85 74 39 429) oraz przesłania w formie elektronicznej przez pracownika organu, po  uprzednim zwróceniu się z taką prośbą (za pośrednictwem ePUAP: /4868hwsklk/skrytka lub /4868hwsklk/SkrytkaESP), części dokumentacji (w miarę możliwości technicznych,  pojedyncze strony) w formie skanu na adres wskazany przez stronę. Wyjaśniam, że do złożenia pisma za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP niezbędne jest posiadanie  profilu zaufanego, który można bezpłatnie założyć, bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem bankowości elektronicznej (informacje na stronie www.pz.gov.pl).

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

Łukasz Miękisz

Kierownik Oddziału

w Wydziale Architektury i Budownictwa

PLIK PDF DO POBRANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Michałowo 2023.04.03

Burmistrz Michałowa                                                                              

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6730.8.2023.AH

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy

 

Burmistrz Michałowa zgodnie z art. 61 § 4, 49 § 1 i art. 49a Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)

zawiadamia,

że w dniu 22.03.2023 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Dariusza Myślewskiego prezesa zarządu i Pana Marka Trepka członka zarządu działających w imieniu i na rzecz Sun Energy 13 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie urządzeń infrastruktury technicznej w postaci kablowej linii wysokiego napięcia 110 kV z kanalizacją techniczną przewidzianej do realizacji na terenie części: dz. nr 169, 182/2, 183, 184, 186/1, 187/2 obręb 18 Kazimierowo, dz. nr 397/1 obręb 20 Kobylanka, dz. nr 6, 7, 23, 33, 34 obręb 32 Nowa Wola (gm. Michałowo).

Z aktami sprawy strony na każdym etapie postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu. W celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informuję, iż preferowaną formą kontaktu z tut. organem jest kontakt telefoniczny (tel. 85 7131774), za pośrednictwem ePUAP lub drogą mailową (sekretariat@michalowo.eu).

Jednocześnie zgodnie z art. 36 § 2 Kpa zawiadamia się, że na czas konieczny do dokonania uzgodnienia zgodnie z art. 35 § 5 Kpa wstrzymuje się bieg terminów określonych w art. 35 § 3 Kpa.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 49a ustawy z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia. O etapach postępowania i decyzji kończącej postępowanie o ustalenie warunków zabudowy strony powiadomione zostaną w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości (Kobylanka, Kazimierowo, Nowa Wola) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2023.04.03

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.1.2023.MS

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej „Nowa Wola” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na działkach o nr ew. 302/12 i 699 w obrębie Nowa Wola, w gminie Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 302/12 i 699 obręb 0032 Nowa Wola, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 28.02.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.03.01) Projekt–Solartechnik Development Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Barlickiego 2.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.120.2023.MR z dnia 17.03.2023r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4901.76.2023.IK z dnia 28.03.2023r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 65/NZ/2023 z dnia 21.03.2023r. znak sprawy NZ.7040.36.2023 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wola.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2023.03.09

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.1.2023.MS

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

Zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28.02.2023r. (data wpływu do tut. urzędu 2023.03.01), Projekt–Solartechnik Development Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Barlickiego 2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie farmy fotowoltaicznej „Nowa Wola” o mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i magazynami energii na działkach o nr ew. 302/12 i 699 w obrębie Nowa Wola, w gminie Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 302/12 i 699 obręb 0032 Nowa Wola, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w
§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowa Wola.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBWIESZCZENIE NR 2/2023 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości rozporządzenia porządkowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dnia 01.02.2023r.

IG.6344.7.2022.RK

OGŁOSZENIE

Burmistrza Michałowa

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625) udostępnia się na okres 21 dni tj. od 01.02.2023r. do 23.02.2023r. do wiadomości publicznej projekt Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2023 roku.


Projekt powyższej uchwały podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie,

b) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu pod adresem www.bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

Uwagi do projektu uchwały oraz propozycje jego zmian należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Michałowie, ul. Białostocka 11, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@michalowo.eu,
w terminie do 23.02.2023r. Wszelkie uwagi i propozycje zmian będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 od dnia upływu terminu ich składania.

Z up. Burmistrza Michałowa

/-/ Elżbieta Rosińska


Załącznik:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2023 roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2023.01.23

 

 

 

 

IG.6220.10.2022.MS

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 23 stycznia 2023r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Cisówka i wsi Szymki w gminie Michałowo, powiat białostocki” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w dniu 23.01.2023r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2022.12.28

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.10.2022.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Cisówka i wsi Szymki w gminie Michałowo, powiat białostocki” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 01.12.2022r. Gminy Michałowo.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organ opiniujący Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.531.2022.AC z dnia 16.12.2022r. nie stwierdziła obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem nr BI.ZZŚ.2.4360.351.2022.UM z dnia 20.12.2022r. poinformował, iż ww. zamierzenie inwestycyjne nie jest przedsięwzięciem wymienionym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.) i nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 311/NZ/2022 z dnia 07.12.2022r. znak sprawy NZ.7040.168.2022 stwierdził, że przedsięwzięcie będzie realizowane na podstawie zgłoszenia robót budowalnych, lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.), a organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko - zgodnie z art. 64 ust.1 pkt. 2 w/w ustawy, wydaje w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3a, 10-19 i 21-28, oraz uchwały, o której mowa w art. 72 ust. 1b. W związku z powyższym, w przedmiotowym przypadku nie jest wymagana opinia organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Cisówka i Szymki.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2022.12.05

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.10.2022.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

             Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

            że na wniosek z dnia 01.12.2022r. Gminy Michałowo zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Przebudowie drogi gminnej wewnętrznej w obrębie wsi Cisówka i wsi Szymki w gminie Michałowo, powiat białostocki” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 z późn. zm.).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Cisówka i Szymki.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2022.12.01

 

IG.6733.8.2022.AH

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.),

 

zawiadamiam

iż w dniu 01.12.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie platformy lęgowej dla ptaków w ramach przedsięwzięcia pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo” – etap 5 przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 487/1 obręb 40 Rudnia gm. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Pana Adama Kłoskowskiego który działa jako pełnomocnik Gminy Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Bondary.

           

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2022.12.01

 

IG.6733.7.2022.AH

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.),

 

zawiadamiam

iż w dniu 01.12.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie platformy lęgowej dla ptaków w ramach przedsięwzięcia pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo” – etap 5 przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 642 obręb 45 Szymki gm. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Pana Adama Kłoskowskiego który działa jako pełnomocnik Gminy Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Szymki.

           

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IG.6733.6.2022.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.),

 

zawiadamiam

iż w dniu 01.12.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie platformy lęgowej dla ptaków w ramach przedsięwzięcia pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo” – etap 5 przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 671 obręb 9 Cisówka gm. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Pana Adama Kłoskowskiego który działa jako pełnomocnik Gminy Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Nowosady.

           

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2022.11.28

 

 

 

 

IG.6220.9.2022.MS

 

 

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 28 listopada 2022r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa osiedla budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 382/14, obręb 36, gmina Michałowo, w m. Pieńki” do realizacji na działce o nr ewid. 382/14 obręb 36 Pieńki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w dniu 28.11.2022r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2022.11.23

 

 

 

 

IG.6220.8.2022.MS

 

 

 

 

Zawiadomienie – Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 23 listopada 2022r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na działce 2/2 w miejscowości Sokole, gm. Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 2/2 obręb 0042 Sokole, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w dniu 23.11.2022r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 22.11.2022r.

IG.6151.16.2022.MS

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 180 obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

Lp.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

18.12.2022r.

7.45 – 15.00

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

2.

14.01.2023r.

7.45 – 15.30

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2022.11.07

 

IG.6733.8.2022.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j) zwanej dalej „Kpa”, w związku art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie platformy lęgowej dla ptaków w ramach przedsięwzięcia pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo” – etap 5 przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 487/1 obręb 40 Rudnia gm. Michałowo. Sprawa prowadzona jest na wniosek Pana Adama Kłoskowskiego który działa jako pełnomocnik Gminy Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i wsi Bondary.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2022.11.07

 

IG.6733.6.2022.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie platformy lęgowej dla ptaków w ramach przedsięwzięcia pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo” – etap 5 przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 671 obręb 9 Cisówka gm. Michałowo. Sprawa prowadzona jest na wniosek Pana Adama Kłoskowskiego który działa jako pełnomocnik Gminy Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i wsi Cisówka.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2022.11.07

 

IG.6733.7.2022.AH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j) zwanej dalej „Kpa”, w związku art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 t.j.),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie platformy lęgowej dla ptaków w ramach przedsięwzięcia pt. „Zachowanie cennych zasobów przyrodniczych na terenie zbiornika Siemianówka w Gminie Michałowo” – etap 5 przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 642 obręb 45 Szymki gm. Michałowo. Sprawa prowadzona jest na wniosek Pana Adama Kłoskowskiego który działa jako pełnomocnik Gminy Michałowo ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo.

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i wsi Szymki.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2022.11.02

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.9.2022.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

          Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa osiedla budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 382/14, obręb 36, gmina Michałowo, w m. Pieńki” do realizacji na działce o nr ewid. 382/14 obręb 36 Pieńki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 03.10.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.10.05) KOMPLETO – SZKOLENIA i CONSULTING Rafał Kozłowski działający w imieniu Pana Andrzeja Sikorskiego.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.445.2022.JC z dnia 21.10.2022r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.287.2022.IK z dnia 26.10.2022r. nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 261/NZ/2022 z dnia 31.10.2022r. znak sprawy NZ.7040.134.2022 stwierdził, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz.1029 z późn. zm.) oraz wymaganych do jej wydania uzgodnień i opinii, w tym z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Pieńki.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2022.10.28

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.8.2022.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na działce 2/2 w miejscowości Sokole, gm. Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 2/2 obręb 0042 Sokole, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 28.09.2022r. Pana Józefa Roszko.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem nr WOOŚ.4220.434.2022.AS2 z dnia 21.10.2022r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.279.2022.IK z dnia 18.10.2022r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 258/NZ/2022 z dnia 26.10.2022r. znak sprawy NZ.7040.132.2022 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Sokole.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 25.10.2022r.

IG.6151.14.2022.MS

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 231 obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

Lp.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

06.11.2022r.

8.00 – 14.00

Tokarowszczyzna

Koło Łowieckie „ŁABĘDŹ” w Narwi

2.

20.11.2022r.

8.00 – 14.00

Kobylanka

Koło Łowieckie „ŁABĘDŹ” w Narwi

3.

18.12.2022r.

8.00 – 14.00

Kobylanka

Koło Łowieckie „ŁABĘDŹ” w Narwi

4.

01.01.2023r.

8.00 – 14.00

Tokarowszczyzna

Koło Łowieckie „ŁABĘDŹ” w Narwi

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 24.10.2022r.

IG.6151.13.2022.MS

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 227 i 243 obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

Lp.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

06.11.2022r.

8.00 – 15.00

Jałówka, Dublany, Kituryki, Mostowlany Kolonia

Koło Łowieckie „Bóbr”
w Białymstoku

2.

20.11.2022r.

8.00 – 15.00

Bachury, Budy, Bołtryki, Szymki

Koło Łowieckie „Bóbr”
w Białymstoku

3.

04.12.2022r.

8.00 – 15.00

Leonowicze, Łuplanka, Romanowo, Podozierany

Koło Łowieckie „Bóbr”
w Białymstoku

4.

18.12.2022r.

8.00 – 15.00

Nowosady, Zaleszany

Koło Łowieckie „Bóbr”
w Białymstoku

5.

15.01.2023r.

8.00 – 15.00

Cisówka, Brzezina

Koło Łowieckie „Bóbr”
w Białymstoku

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2022.10.20

IG.6220.6.2022.MS

ZawiadOmieniEObwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 20 października 2022r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 414/1, 435 w obrębie Nowosady, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 414/1 i 435 obręb 0033 Nowosady, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w dniu 20.10.2022r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 19.10.2022r.

 

IG.6151.12.2022.MS

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

 

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 213/214 obejmujących swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

 

Lp.

Termin

rozpoczęcia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

05.11.2022r.

godz. 8.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

2.

13.11.2022r.

godz. 8.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

3.

27.11.2022r.

godz. 8.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

4.

15.01.2023r.

godz. 8.00

Żednia

Koło Łowieckie

„ŻBIK” w Zabłudowie

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

       Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 18 październik 2022r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.7.2022.MS

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

            Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 21.07.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.08.10) Pan Łukasz Kwiatkowski działający w imieniu Pani Joanny Zawadzkiej złożył wniosek w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 16 (szesnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 424, obręb Żednia, gm. Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 424 obręb 53 Żednia, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 218/NZ/2022 znak: NZ.7040.111.2022 z dnia 08.09.2022r. stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) i wymaganych do jej wydania uzgodnień i opinii, w tym z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią znak: BI.ZZŚ.2.4360.229.2022.IK z dnia 06 października 2022r., biorąc pod uwagę rodzaj, skalę inwestycji a także zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo – wodne nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem WOOŚ.4220.351.2022.JK z dnia 01.09.2022r., stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, Burmistrz Michałowa w dniu 18.10.2022r. wydał postanowienie nr IG.6220.7.2022.MS stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa 16 (szesnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 424, obręb Żednia, gm. Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 424 obręb 53 Żednia, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie do dnia 05 grudnia 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pok. Nr 5, w godzinach pracy Urzędu (715 -1515). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Żednia, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sofipol gm. Gródek.

            Na mocy art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawieszono do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2022.10.10

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.9.2022.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 03.10.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.10.05) KOMPLETO – SZKOLENIA i CONSULTING Rafał Kozłowski działający w imieniu Pana Andrzeja Sikorskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa osiedla budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce nr 382/14, obręb 36, gmina Michałowo, w m. Pieńki” do realizacji na działce o nr ewid. 382/14 obręb 36 Pieńki, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Pieńki.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2022.10.05

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.8.2022.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 28.09.2022r. Pana Józefa Roszko zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na działce 2/2 w miejscowości Sokole, gm. Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 2/2 obręb 0042 Sokole, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Sokole.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, dn. 03.10.2022r.

 

IG.6151.11.2022.MS

 

OBWIESZCZENIE

o terminach polowań zbiorowych

 

Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia e13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2022r. poz. 1173), zwanej dalej ustawą, informuje o terminach polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 180 obejmującym swoim zasięgiem teren Gminy Michałowo.

 

Lp.

Termin rozpoczęcia i zakończenia polowania

Rejon polowania

Nazwa koła łowieckiego

1.

05.11.2022r.

7.00 – 15.30

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

2.

03.12.2022r.

7.30 – 15.00

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

3.

04.12.2022r.

7.30 – 15.00

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

4.

08.01.2023r.

7.50 – 15.15

Zajma

Koło Łowieckie „Przepiórka” w Księżynie

 

Zgodnie z art. 42ab ust. 3-5 ustawy właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrza Michałowa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numer działki ewidencyjnej i obrębu. Burmistrz Michałowa zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

       Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2022.09.27

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.6.2022.MS

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 414/1, 435 w obrębie Nowosady, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 414/1 i 435 obręb 0033 Nowosady, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 26.07.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.07.27), uzupełniony w dniu 22.08.2022r. i 24.08.2022r. PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią nr WOOŚ.4220.369.2022.PL z dnia 01.09.2022r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.240.2022.UM z dnia 13.09.2022r. nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku nie wydał w terminie opinii w przedmiotowej sprawie. Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Nowosady.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 21 wrzesień 2022r.

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.5.2022.MS

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

            Burmistrz Michałowa, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 14.06.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.06.17, uzupełniony w dniu 04.08.2022r.) SUN ENERGY 16 Sp. z o.o., 88-200 Radziejów, ul. Rolnicza 6A złożyła wniosek w sprawie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 435 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych Hieronimowo na działkach ewid. nr 1, 20, 153/1, 14/1, 12/2, 39/1, 151, 21/10, 21/9; Mościcka na działce ewid. nr 270/5; Nowa Wola na działce ewid. nr 2/3; Topolany na działkach ewid. nr 639/1, 639/2, gmina Michałowo, powiat Białostocki, województwo podlaskie.”

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 219/NZ/2022 znak: NZ.7040.109.2022 z dnia 08.09.2022r. stwierdził, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie szkodliwie oddziaływać na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. W związku z powyższym dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią znak: BI.ZZŚ.2.4360.224.2022.IK z dnia 25 sierpnia 2022r., biorąc pod uwagę rodzaj, skalę inwestycji a także zaproponowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo – wodne nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią nr WOOŚ.4220.342.2022.JK z dnia 25.08.2022r., stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i ustalił obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie, Burmistrz Michałowa w dniu 21.09.2022r. wydał postanowienie nr IG.6220.5.2022.MS stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 435 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych Hieronimowo na działkach ewid. nr 1, 20, 153/1, 14/1, 12/2, 39/1, 151, 21/10, 21/9; Mościcka na działce ewid. nr 270/5; Nowa Wola na działce ewid. nr 2/3; Topolany na działkach ewid. nr 639/1, 639/2, gmina Michałowo, powiat Białostocki, województwo podlaskie.”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie do dnia 06 listopada 2022r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pok. Nr 5, w godzinach pracy Urzędu (715 -1515). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Michałowa przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwie Hieronimowo, Nowa Wola, Topolany i Potoka.

            Na mocy art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawieszono do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2022.08.29

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.6.2022.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 26.07.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.07.27), uzupełniony w dniu 22.08.2022r. i 24.08.2022r. PCWO ENERGY PROJEKT SP. Z O.O., 00-113 Warszawa, ul. Emilii Plater 53 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 414/1, 435 w obrębie Nowosady, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 414/1 i 435 obręb 0033 Nowosady, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w
§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Nowosady.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2022.08.18

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.7.2022.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 21.07.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.08.10) Pana Łukasza Kwiatkowskiego działającego w imieniu Pani Joanny Zawadzkiej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa 16 (szesnastu) budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej na działce nr 424, obręb Żednia, gm. Michałowo” do realizacji na działce o nr ewid. 424 obręb 53 Żednia, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Żednia, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Gródek oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sofipol gm. Gródek.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2022.08.09

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.5.2022.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

            Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

            że na wniosek z dnia 14.06.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.06.17), uzupełniony w dniu 04.08.2022r. SUN ENERGY 16 Sp. z o.o., 88-200 Radziejów, ul. Rolnicza 6A zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

            „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej na powierzchni do 435 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębach ewidencyjnych Hieronimowo na działkach ewid. nr 1, 20, 153/1, 14/1, 12/2, 39/1, 151, 21/10, 21/9; Mościcka na działce ewid. nr 270/5; Nowa Wola na działce ewid. nr 2/3; Topolany na działkach ewid. nr 639/1, 639/2, gmina Michałowo, powiat Białostocki, województwo podlaskie.”   

 

            Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r . poz. 1839).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Hieronimowo, Nowa Wola, Topolany i Potoka.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2022.08.01

IG.6220.4.2022.MS

ZawiadOmieniEObwieszczenie

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 01 sierpnia 2022r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo – granica gm. Michałowo (gm. Michałowo)” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w dniu 01.08.2022r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2022.07.29

 

 

 

 

IG.6220.3.2022.MS

 

 

 

 

Zawiadomienie– Obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 29 lipca 2022r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 38MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2/4 oraz 2/5 w obrębie Potoka, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 2/4 i 2/5 obręb 38 Potoka, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w dniu 29.07.2022r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2022.07.18

 

IG.6733.5.2022.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

            Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

 

zawiadamiam

iż w dniu 18.07.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem i rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjno – rozsączającym do realizacji na terenie części dz. nr 1/3 obręb 42 Sokole gm. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z siedzibą 15-222 Białystok Zaścianki Szosa Baranowicka 37.

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i sołectwa Sokole.

           

 

Z up. Burmistrza

 

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku z dnia 05.07.2022 roku w sprawie transportu zwierząt

Załaczniki:

Ulotka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE  Dyrektora Zarządu Zlewni Białystok PGW Wody Polskie z dnia 05.07.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2022.07.06

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.4.2022.MS

 

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1466B na odcinku Hieronimowo – granica gm. Michałowo (gm. Michałowo)” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 02.06.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.06.07) Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią nr WOOŚ.4220.240.2022.PL z dnia 22.06.2022r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.158.2022.IK z dnia 28.06.2022r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 149/NZ/2022 z dnia 22.06.2022r. znak sprawy NZ.7040.79.2022 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Hieronimowo i Potoka, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Małynka gm. Zabłudów.

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decyzja Wojewody Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. utrzymująca w mocy decyzję Starosty Hajnowskiego zatwierdzającą scalenie na obiekcie Eliaszuki i inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2022.07.01

 

 

 

IG.6220.2.2022.MS

 

 

 ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 01 lipca 2022r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 129/1 oraz 129/3 w obrębie Kolonia Mostowlany, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 129/1 i 129/3 obręb 0030 Kolonia Mostowlany, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) w dniu 01.07.2022r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2022.06.29

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.3.2022.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

          Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 38MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2/4 oraz 2/5 w obrębie Potoka, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 2/4 i 2/5 obręb 38 Potoka, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 06.05.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.05.09), uzupełniony w dniu 01.06.2022r. OZE FARMS Sp. z o.o., 86-014 Sicienko, ul. Łąkowa 2.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią nr WOOŚ.4220.233.2022.JK z dnia 14.06.2022r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.156.2022.UM z dnia 22.06.2022r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 143/NZ/2022 z dnia 20.06.2022r. znak sprawy NZ.7040.77.2022 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Potoka.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2022.06.29

 

IG.6733.5.2022.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem i rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjno – rozsączającym do realizacji na terenie części dz. nr 1/3 obręb 42 Sokole gm. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku z siedzibą 15-222 Białystok Zaścianki Szosa Baranowicka 37.

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i wsi Sokole.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo, 2022.06.30

 

IG.6733.4.2022.AH

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

 

Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

zawiadamiam

o zebraniu pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie układu technologicznego regulatora przepływu gazu przewidzianej do realizacji na terenie części dz. nr 151 obręb 21 Kondratki gm. Michałowo.

Sprawa prowadzona jest na wniosek Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a. z siedzibą ul. Topiel 12 00-342 Warszawa w imieniu której działa pełnomocnik Pan Sławomir Dobek.

Zgodnie z art. 49 Kpa w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i wsi Kondratki.

            Jednocześnie informuję, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11, pokój nr 4, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTANOWIENIE WOJEWODY PODLASKIEGO DOTYCZĄCE SCALENIA GRUNTÓW NA OBIEKCIE "ELIASZUKI I INNE"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Michałowo, 2022.06.13

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.4.2022.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 02.06.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.06.07) Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie i przebudowie drogi powiatowej Nr 1466B ma odcinku Hieronimowo – granica gm. Michałowo (gm. Michałowo)” do realizacji na terenie gminy Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.   

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w
§ 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Hieronimowo i Potoka, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zabłudowie oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Małynka gm. Zabłudów.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2022.06.07

Burmistrz Michałowa                                                                          

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.5.2022.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 30.05.2022 r., złożony przez przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku

w dniu 30.05.2022 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem i rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjno – rozsączającym do realizacji na terenie części dz. nr 1/3 obręb 42 Sokole gm. Michałowo.

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2022.06.06

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.2.2022.MS

 

 

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

 

 

            Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

 

zawiadamiam

 

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 129/1 oraz 129/3 w obrębie Kolonia Mostowlany, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 129/1 i 129/3 obręb 0030 Kolonia Mostowlany, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 13.04.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.04.15), uzupełniony w dniu 12.05.2022r. OZE FARMS Sp. z o.o., 86-014 Sicienko, ul. Łąkowa 2.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią nr WOOŚ.4220.211.2022.MR z dnia 23.05.2022r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.135.2022.UM z dnia 31.05.2022r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku opinią nr 123/NZ/2022 z dnia 25.05.2022r. znak sprawy NZ.7040.70.2022 nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Jałówka.

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2022.06.06

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6220.3.2022.MS

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 06.05.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.05.09), uzupełniony w dniu 01.06.2022r. OZE FARMS Sp. z o.o., 86-014 Sicienko, ul. Łąkowa 2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 38MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 2/4 oraz 2/5 w obrębie Potoka, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 2/4 i 2/5 obręb 38 Potoka, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.   

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

            Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

            Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

            Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

            Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Potoka.

            Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2022.06.01

 

 

 

 

IG.6220.1.2022.MS

 

 

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 01 czerwca 2022r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża „LEONOWICZE” do realizacji na działce o nr ewid. 236 obręb 26 Leonowicze, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) w dniu 01.06.2022r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

Michałowo 2022.05.24

 

 

 

IG.6220.21.2017.ER

 

 

Zawiadomienie – obwieszczenie

 

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) informuję, iż Burmistrz Michałowa w dniu 24 maja 2022r. wydał decyzję zmieniającą decyzję Burmistrza Michałowa IG.6220.21.2017.ER z dnia 2018.01.04 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowej oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej o mocy do 35 MW na działkach nr 326, 329, 448 i 449 obręb Nowa Wola, gmina Michałowo”

przeniesionej decyzją IG.6220.21.2017.ER z dnia 2019.01.04 w taki sposób, że zmienił nazwę przedsięwzięcia na:

„Budowa urządzeń infrastruktury technicznej w postaci zespołu paneli fotowoltaicznych i stacji transformatorowych oraz dróg i placów serwisowych elektrowni słonecznej na powierzchni do 66 ha na działkach nr 326, 329, 448 i 449 obręb Nowa Wola, gmina Michałowo”.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalną Dyrekcją Ochroną Środowiska w Białymstoku, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zapoznać się można w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 3 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r. poz. 1029) w dniu 24.05.2022r. została udostępniona treść przedmiotowej decyzji na okres 14 dni na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

 

 

 

 

 

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa                                                                                Michałowo 2022.05.23

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

 

IG.6733.4.2022.AH

 

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamia się, iż na wniosek z dnia 19.05.2022 r., złożony przez przez Pana Sławomira Dobek działającego jako pełnomocnik Systemu Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ s.a.

 

w dniu 19.05.2022 zostało wszczęte postępowanie

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie układu technologicznego regulatora przepływu gazu przewidzianej do realizacji na terenie dz. nr 151 obręb 21 Kondratki gm. Michałowo.

W związku z powyższym strony postępowania, na każdym jego etapie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miejskim w Michałowie pokój nr 4 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek – piątek 7.15 – 15.15), wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i zgłaszać ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

            Jednocześnie informuje się że, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. W przypadku zawiadamiania stron o decyzjach lub innych czynnościach organu administracji poprzez obwieszczenie na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej „Kpa”, skutek doręczenia następuje z upływem 14 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Elżbieta Rosińska

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku PGW Wody Polskie dotyczące pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr687 na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, Lewkowo Nowe i Narewka".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo, 2022.05.16

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.2.2022.MS

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 33  ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji” oraz art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 13.04.2022r. (data wpływu do tut. urzędu 2022.04.15), uzupełniony w dniu 12.05.2022r. OZE FARMS Sp. z o.o., 86-014 Sicienko, ul. Łąkowa 2 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 129/1 oraz 129/3 w obrębie Kolonia Mostowlany, gmina Michałowo” do realizacji na działkach o nr ewid. 129/1 i 129/3 obręb 0030 Kolonia Mostowlany, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w
§ 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

       Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Burmistrz Michałowa.

       Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 KPA, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

     Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Miejskim w Michałowie w Referacie Inwestycyjno Geodezyjnym, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój nr 5 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:15 do godz. 15:15.

     Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, Burmistrz Michałowa zwrócił się o wydanie opinii do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

       Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Jałówka.

       Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michałowo 2022.05.06

Burmistrz Michałowa

ul. Białostocka 11

16-050 Michałowo

IG.6220.1.2022.MS

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej „KPA”, w związku z art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 2373 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji”

zawiadamiam

o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową z udokumentowanego złoża „LEONOWICZE” do realizacji na działce o nr ewid. 236 obręb 26 Leonowicze, gmina Michałowo pow. białostocki, woj. podlaskie.

Niniejsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek z dnia 08.03.2022r. Pana Tadeusza Ożarowskiego, 16-001 Kleosin, ul. Zambrowska 4A.

Właściwym organem do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Michałowa po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Organy opiniujące Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku opinią nr WOOŚ.4220.116.2022.JC z dnia 21.03.2022r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią nr BI.ZZŚ.2.4360.73.2022.UM z dnia 28.04.2022r. nie stwierdziły obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów i materiałów, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w pokoju nr 5 Urzędu Miejskiego w Michałowie, ul. Białostocka 11.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Michałowie http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Łuplanka.

Z up. Burmistrza

Elżbieta Rosińska

Kierownik Referatu

Inwestycyjno Geodezyjnego

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Data wytworzenia: 2017-04-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-03-16

Data modyfikacji: 2024-06-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-03-16