Oferta pomocowa


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Michałowie

Wszelkich informacji dotyczących:

 • działalności profilaktycznej
 • pomocy w problemach osobistych i rodzinnych
 • działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

udziela Koordynator GKRPA, Urząd Gminy Michałowo, ul. Białostocka 11, pokój nr 1 (Biuro podawcze), tel. 7 131 773

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). Zgodnie z powyższym aktem prawnym Komisję powołał Burmistrz Michałowa Zarządzeniem Nr 358/2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W skład Komisji wchodzą:

1)        Ewa Garbolińska                                           - Przewodniczący Komisji,

2)        Angelika Gryko                                             - Wiceprzewodniczący Komisji,

3)        Julita Bajgus                                                  - Członek Komisji,

4)        Ewa Zastocka                                                - Członek Komisji,

5)        Swietłana Łuksza                                          - Członek Komisji,

6)        Magdalena Jurczuk                                       - Członek Komisji.

7)        Magdalena Brumer - Kondratowicz              - Członek Komisji,

8)        Karolina Wilczko                                          - Członek Komisji

Posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowie odbywają się w pierwszy wtorek każdego miesiąca!


 

Informacje dla mieszkańców

Zobowiązanie do leczenia odwykowego jest uregulowane w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 24 – 35) i według obecnego stanu prawnego nie jest to leczenie o charakterze przymusowym.

 

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

1) Zgłoszenie

Aby zgłosić osobę z problemem alkoholowym na leczenie odwykowe, należy wypełnić wniosek i złożyć go do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja (np. ośrodek pomocy społecznej, policja, prokuratura, szkoła, zakład pracy, kurator, izba wytrzeźwień itp.). Zdarza się, że członkowie rodziny chcąc uniknąć sytuacji konfliktowych z alkoholikiem zgłaszają problem dzielnicowemu lub pracownikowi socjalnemu. Wówczas to policja lub ośrodek pomocy społecznej stają się wnioskodawcami, a składany wniosek zawiera odpowiednie uzasadnienie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która:

a) powoduje rozkład życia rodzinnego,

b) systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny

c) uchyla się od pracy

Podczas składania wniosku można podać dane osób mogących być świadkami w sprawie przed sądem.

 

2) Gromadzenie informacji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera informacje na temat osoby zgłoszonej – z policji, pomocy społecznej. Na spotkanie z Komisją zaprasza się osobę zgłoszoną, w uzasadnionych przypadkach wnioskodawców lub świadków. Zaproszenie na rozmowę motywującą wysyłane jest zawsze listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Podczas prowadzonej rozmowy Komisja informuje o wpłynięciu wniosku i celu spotkania.

Jeżeli osoba zgłaszająca się na zaproszenie Komisji oświadcza, iż nie ma problemu alkoholowego, a zgromadzone informacje dowodzą uzależnienia od alkoholu, sprawa kierowana jest do Sądu Rejonowego. Przed skierowaniem wniosku do sądu Komisja kieruje osobę zgłoszoną na badanie przez biegłych sądowych (otrzymuje ona skierowanie, w którym wyznacza się dzień i godzinę badania). Kiedy biegli orzekający nie stwierdzili uzależnienia, Komisja umarza sprawę.

 

3) Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

a) gdy osoba nie zgłosi się na zaproszenie bądź wezwanie na rozmowę motywacyjną, a zebrane z wywiadów informacje potwierdzają uzależnienie od alkoholu,

b) gdy osoba zgłosi się na zaproszenie bądź wezwanie na rozmowę motywacyjną i oświadczy, że nie zgadza się dobrowolnie leczyć odwykowo,

c) gdy osoba przerwie dobrowolnie podjęte leczenie odwykowe.

 

4) Orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika. Postępowanie sądowe może się przedłużyć np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania innych dowodów itp. Sąd ma uprawnienia do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne.

Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się bez udziału członków Komisji.

 

5) Zmiana orzeczenia Sądu

Gdy leczenie w warunkach ambulatoryjnych nie przynosi pożądanych efektów, nie jest prawidłowo realizowane przez pacjenta lub zostało przerwane – Sąd może zmienić formułę leczenia na stacjonarną w oddziale całodobowym.

 

 • Zadania Komisji

Do zadań Komisji należy w szczególności:

1) udzielanie merytorycznego wsparcia w opracowaniu oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

2) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

3) opiniowanie wniosków w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miejskiej w Michałowie,

4) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Michałowo na podstawie upoważnienia każdorazowo wydawanego przez Burmistrza Michałowa,

5) prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

6) wspomaganie działań instytucji, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów w rozumieniu przepisów ustawy o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,

7) podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 • Przebieg procedury zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego 

 • Gdzie szukać pomocy
 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Białostocka 11

16 – 050 Michałowo

pokój nr 16,  tel. 85 7 131 779

 1. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

ul. Białostocka 30A

16 – 050 Michałowo

w każdą środę w godz. 17:00 – 20:00

prowadzi – Pan Ryszard Dąbrowski

 1. Grupa samopomocowa AA – Anonimowi Alkoholicy ,,Razem”

ul. Białostocka 30A

16 – 050 Michałowo

piątek godz. 18:00 – 20:00 miting zamknięty, ostatni piątek miesiąca – miting otwarty

 1. NZOZ Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień Dorota Bielonko

ul. Sukienna 11A

15 – 881 Białystok

Tel. (85) 7404 550

 1. Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie – czynny od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 – 22:00

Tel. 801 – 129 – 902

 1. ,,Niebieska Linia” – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Tel. 116 – 111

 1. Telefon zaufania w Białymstoku

Tel. 8519 - 288

 

 

 

1. Grupa samopomocowa AA - Anonimowi Alkoholicy "Razem"

 • Miejsce spotkań - Michałowo ul. Białostocka 30A   (budynek po byłym Komisariacie Policji)

piątek - godz. 18 -20 mityng zamknięty, ostatni piątek miesiąca mityng otwarty

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą
mężczyzn i kobiet,
którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem,
siłą i nadzieją,
aby rozwiązać swój wspólny problem
i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie
jest chęć zaprzestania picia.
Nie ma w AA żadnych składek ani opłat,
jesteśmy samowystarczalni,
poprzez własne dobrowolne datki.
Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem,
działalnością polityczną, organizacją lub instytucją,
nie angażuje się w żadne pobliczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości
i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

2. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

 • Miejsce spotkań - Michałowo ul. Białostocka 30A   (budynek po byłym Komisariacie Policji)
 • w każdą środę od godz. 17 - 20
 • prowadzi pan Ryszard Dąbrowski

Masz problem? Żyjesz w stresie?
Nie wiesz jak sobie poradzić?
Przyjdź do nas!

 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uprzejmie informuje, że Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki Narkomania 800 199 990 został przekształcony w  Ogólnopolski Telefon Zaufania „Uzależnienia”- 800 199 990.

Nowa nazwa odzwierciedla cel i misję telefonu, który ukierunkowany jest na udzielanie wsparcia, informacji oraz pomocy osobom zmagającym się z uzależnieniem (bez względu na rodzaj substancji,od której są uzależnione) oraz członkom ich rodzin.

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia to jest nadal miejsce, gdzie osoby z problemami związanymi  z uzależnieniem i ich bliscy mogą otrzymać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami, uzyskać informacje na temat leczenia, terapii  i innych form pomocy. Telefon Zaufania jest dostępny dla osób z całej Polski i działa codziennie w godzinach 16.00-21.00. Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania.

Jednocześnie informujemy, że numer do Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania Uzależnienia jest ten sam – 800 199 990 – i niezmiennie pozostaje bezpłatny dla osób chcących skorzystać z konsultacji.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maciej Woźniewski

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Ławreszuk

Data wytworzenia: 2018-01-19

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-08-28

Data modyfikacji: 2024-04-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-08-28