Uchwała Rady Nr XXIV/228/08 z dnia 2008-12-30 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2009

Data wydania 2008-12-30
Numer XXIV/228/08
w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2009

UCHWAŁA NR XXIV/228/08

RADY GMINY MICHAŁOWO

z dnia 30 grudnia 2008 roku

              w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr. 175, poz. 1457, z 2006r. Nr. 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) w związku z art. 4 ¹ ust. 2 i 5  ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Gminny Program Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2009 obowiązujący na terenie Gminy Michałowo stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/128/08 z dnia 11 stycznia 2008r. roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień na rok 2008.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący

Rady Gminy Michałowo

 

Mikołaj Worona

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urszula tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-01-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-01-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-01-15