Uchwała Rady Nr XXIV/227/08 z dnia 2008-12-30 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo

Data wydania 2008-12-30
Numer XXIV/227/08
w sprawie w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo

 

Uchwała nr XXIV/227/08

Rady Gminy Michałowo

z dnia 30 grudnia 2008r.

                 w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r., nr 23, poz. 220, nr. 62, poz. 558, nr 113, poz.984, nr 214, poz.1806,  nr 153, poz.1271, Dz. U. z 2003r., nr 80, poz. 717, nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004r., nr 102, poz. 1055, nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r., nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457,  Dz. U. z 2006r., nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r., nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r., nr 180, poz. 1111) art. 30 ust. 6 i 6a art. 49 ust.2, art. 54 ust.3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674, nr 170, poz. 1218, nr 220, poz. 1600, Dz. U. z 2007r., nr 17, poz. 95, nr 80, poz.542, nr 102, poz. 689, nr 176, poz. 1238, nr 191, poz. 1369, nr 247, poz. 1821,  Dz. U. z 2008r., nr 145, poz. 917) po uzgodnieniu z zakładowymi oraganizacjami związkowymi, uchwała się co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przerz Gminę Michałowo, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, stanowiacy załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/114/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

Mikołaj Worona

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewcz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-01-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-01-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-01-15