Uchwała Rady Nr XXI/209/08 z dnia 2008-09-24 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Nowa Wola i udzielenia bonifikaty

Data wydania 2008-09-24
Numer XXI/209/08
w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Nowa Wola i udzielenia bonifikaty

Uchwała Nr XXI/209/08

Rady Gminy Michałowo

z dnia 24 września 2008 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie wsi Nowa Wola i udzielenia bonifikaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 37 ust. 2 pkt 10 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004r. Dz.U. Nr 261 poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173 poz.1218) Rada Gminy Michałowo uchwala co następuje:

§ 1. Wyrazić§ 2. zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na rzecz Parafii Prawosławnej P.W. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Nowej Woli, nieruchomości zabudowanej budynkiem poszkolnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 253/1 o pow. 0,7416 ha położonej w obrębie wsi Nowa Wola na cele działalności sakralnej.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości opisanej w §1 w wysokości 99 % wartości nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

Mikołaj Worona

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-03

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-03

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-03