ZARZĄDZENIE Nr 600/2023 Burmistrza Michałowa z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Data wydania 2023-08-29
Tytuł ZARZĄDZENIE Nr 600/2023 Burmistrza Michałowa z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

ZARZĄDZENIE Nr 600/2023

Burmistrza Michałowa

z dnia 29 sierpnia 2023 roku

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463) oraz §16 ust. 1 uchwały Nr XXVII/253/13 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 10 października  2013 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 3727), zmienionej uchwałą Nr XI/89/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r., poz. 4260) zarządza się co następuje:

§1. Powołuję Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:

  1. Nina Bielenia – członek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie;
  2. Marta Giermaniuk – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;
  3. Ewa Puczyńska – inspektor ds. księgowości budżetowej Urzędu Miejskiego w Michałowie;
  4. Elżbieta Rosińska – kierownik Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego Urzędu Miejskiego w Michałowie.

§2. Traci moc Zarządzenie Nr 10/2015 Burmistrza Michałowa z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Michałowo.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                          Burmistrz Michałowa

 

                                       Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Ławreszuk

Data wytworzenia: 2023-09-04

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2023-09-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2023-09-04