Zarządzenie NR 388/18 Burmistrza Michałowa z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 332/2017 Burmistrza Michałowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Data wydania 2018-06-21
Tytuł Zarządzenie NR 388/18 Burmistrza Michałowa z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 332/2017 Burmistrza Michałowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Or.0050.388.2018.JC

 

Zarządzenie NR 388/18

Burmistrza Michałowa

z dnia 21 czerwca 2018r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 332/2017 Burmistrza Michałowa w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie

            Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 332/2017 Burmistrza Michałowa z dnia 29 grudnia 2017r., w rozdz. II – Stanowiska urzędnicze, pkt. 15 otrzymuje następujące brzmienie:

 

 

Lp

Stanowisko

 

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyj-nego

 

Wymagane kwalifikacje

wykształcenie oraz umiejętności zawodowe

staż pracy (w latach)

1

2

3

4

5

6

15.

Inspektor

XII-XVI

-

wyższe2)

średnie 3)

3

5

 

 

§ 2.

Objaśnienia załącznika Nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Michałowie, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 332/2017 Burmistrza Michałowa z dnia 29 grudnia 2017r., otrzymują następujące brzmienie:

 

1) Minimalne wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, uwzględniają wymagania określone w ustawie, przy czym do stażu pracy wymaganego na kierowniczych stanowiskach urzędniczych wlicza się wykonywanie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1930).

2) Wykształcenie wyższe - rozumie się przez to studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

3) Wykształcenie średnie - rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska.

4) Wykształcenie zasadnicze - rozumie się przez to wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku.

5) Wykształcenie podstawowe - rozumie się przez to wykształcenie podstawowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, a także umiejętność wykonywania czynności na stanowisku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Michałowo.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Burmistrz Michałowa

          Włodzimierz Konończuk  

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2018-06-26

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2018-06-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2018-06-26