Zarządzenie Nr 270/20 Burmistrza Michałowa z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2020-12-22
Tytuł Zarządzenie Nr 270/20 Burmistrza Michałowa z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

 

OR.0050.270.2020.S            

Zarządzenie  Nr 270/20

Burmistrza  Michałowa

z dnia 22 grudnia 2020 roku

             w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378) zarządzam co następuje:

§  1

Przyjąć i przedłożyć  pod obrady XXIV Sesji Rady Miejskiej w Michałowie projekty uchwał w sprawie:

1.    określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Michałowa

 1. wniesienia wkładu pieniężnego do spółki „Niezapominajka” sp. z o.o. w Michałowie
 2. zmian w budżecie na 2020r.
 3. uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2021 rok
 4. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2021-2031
 5. zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis
 6. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
 7. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu
 8. opłaty targowej
 9. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Michałowo
 10. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu na przeprowadzenie termomodernizacji budynków i lokali mieszkalnych położonych na terenie Gminy Michałowo w latach 2020 - 2024
 11. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 12. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
 13. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 6 Bondary
 14. zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok
 15. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok
 16. zatwierdzenie planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok
 17. zatwierdzenie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok
 18. zatwierdzenie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na 2021 rok

§  2

 Upoważnić:

1.     Skarbnika do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt. 1-9.

2.     Sekretarza Gminy do przedstawienia podczas obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt. 10 oraz 15-19.

3.     Kierownika Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt. 11-14.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                  Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Tarasewicz

Data wytworzenia: 2020-12-22

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-22