ZARZĄDZENIE Nr 242/17 Burmistrza Michałowa z 28 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola

Data wydania 2017-02-28
Tytuł ZARZĄDZENIE Nr 242/17 Burmistrza Michałowa z 28 lutego 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego PrzedszkolaZARZĄDZENIE Nr 242/17
Burmistrza Michałowa
z 28 lutego 2017 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul.Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola


Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały nr XIV/139/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo zarządzam, co następuje:
§ 1.1. Przystępuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, których przedmiotem jest koncepcja rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola.
2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uwag i propozycji mieszkańców Gminy Michałowo odnośnie przedmiotowej koncepcji.
§ 2. 1. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar Gminy Michałowo.
2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy Gminy Michałowo, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz organizacje pozarządowe z terenu gminy Michałowo.
§ 3. Termin przeprowadzenia konsultacji społecznych ustala się na okres od 1.03.2017 r. do dnia 08.03.2017 r.
§ 4. 1 Konsultacje prowadzone będą w formie imiennego wyrażenia opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.
2. Projekt koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola publikuje się na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz na planszach umiejscowionych w siedzibach Gminnego Przedszkola w Michałowie, Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie oraz w Urzędzie Miejskim w Michałowie.
3. Projekt koncepcji rozbudowy z przebudową istniejącego kompleksu Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 21 na potrzeby Gminnego Przedszkola znajduje się w wersji papierowej w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie wraz z formularzem zgłaszania propozycji i uwag.
4. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
5. Wypełnione formularze zgłoszenia opinii lub uwag składa się do 08.03.2017 r.:
1) osobiście w Referacie Inwestycyjno-Geodezyjnym Urzędu (pokój nr 2); w godz. pracy Urzędu.
2)  e-mailowo na: modzelewska@michalowo.eu
§ 5. Wyniki konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, w ciągu 7 dni od daty zakończenia konsultacji.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Michałowa
Włodzimierz Konończuk
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Chmielewski

Data wytworzenia: 2017-02-28

Wprowadzający: Piotr Żydok

Modyfikujący: Piotr Żydok

Data modyfikacji: 2019-02-21

Opublikował: Piotr Żydok

Data publikacji: 2017-02-28