Zarządzenie Nr 200/20 Burmistrza Michałowa z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2020-05-20
Tytuł Zarządzenie Nr 200/20 Burmistrza Michałowa z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

 

OR.0050.200.2020.KS            

Zarządzenie  Nr 200/20

Burmistrza  Michałowa

z dnia 20 maja 2020 roku

w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713) zarządzam co następuje:

§1

Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie podjętych na XVIII Sesji Rady Miejskiej w Michałowie w dniu 19 maja 2020r. roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko


 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 200/20

Burmistrza Michałowa z dnia 19 maja 2020r.

 

HARMONOGRAM

Realizacji uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 maja 2020r.

 

Lp.

Nr uchwały z dnia

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Nadzór  realizacji

1.

Uchwała Nr XVIII/151/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok

Dokonano zmian w planie dochodów budżetowych polegających na:

1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 236 743 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych polegających na:

1) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 236 743 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 40 081 093 zł

a) dochody bieżące 35 542 537 zł

b) dochody majątkowe 4 538 556 zł

2) Plan wydatków ogółem 43 878 104 zł

a) wydatki bieżące 34 074 005 zł

b) wydatki majątkowe 9 804 099 zł

Deficyt budżetu w wysokości 3 797 011 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w wysokości 2 300 000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 386 665 zł oraz przychodami pochodzącymi niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określnymi w odrębnych ustawach w wysokości 110 346 zł.

Objaśnienia do wprowadzonych zmian stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 427 011 zł i rozchodów  wynosi 630 000 zł, zgodnie z złącznikiem Nr 6.

Paragraf 6 Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się limit  zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 3 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 2 300 000 zł;

Punkt 1 paragrafu 9 Uchwały Nr XV/113/19 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2020 rok otrzymuje brzmienie: „Upoważnia się Burmistrza do:

1. zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości – 3 000 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie – 2 300 000 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 630 000 zł.”

 

Umieszczenie na BIP, przesłanie do RIO i  Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Skarbnik

Burmistrz

2.

Uchwała Nr XVIII/152/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 2024

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/112/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 2024  wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań realizowanych w latach  2020– 2031 otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/112/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2020 – 2024 określający wykaz przedsięwzięć  realizowanych w latach  2020– 2031, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

Umieszczenie na BIP, przesłanie do RIO.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skarbnik

Burmistrz

3.

Uchwała Nr XVIII/153/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

 

Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty oraz budynki i budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykonywanej przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424), którzy w dniu 01 marca 2020 roku prowadzili działalność handlową, usługową lub wytwórczą, oraz spełniają jeden z poniższych warunków:

1) w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii, nie mogli prowadzić działalności gospodarczej, wymienionej wprost w § 8 ust 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697).

2) odnotowali pogorszenie płynności finansowej na skutek spadku obrotów gospodarczych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

Przez pogorszenie płynności finansowej, o której mowa w § 1 pkt 2, uważa się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1) nie mniej niż 40 % obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 01 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub

2) nie mniej niż o 40% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia oświadczenia, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Podatnik deklarujący zwolnienie od podatku na mocy niniejszej uchwały zobowiązany jest do złożenia wraz z korektą deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji o nieruchomościach:

1) formularza oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

Zgłoszenie, o którym mowa w § 4 uchwały należy dokonać nie później niż do dnia 30.06.2020 r.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości o którym mowa w § 1 stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielane zgodnie z Sekcją 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1)

Umieszczenie na BIP, przesłanie do RIO i Biura Nadzoru Prawnego Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma moc obowiązującą od 01 kwietnia 2020r.

 

Skarbnik

Burmistrz

4.

Uchwała Nr XVIII/154/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na obszarze Gminy Michałowo w 2020 roku

 

 

Określa się wykaz kąpielisk położonych na terenie Gminy Michałowo w 2020 roku:

1) kąpielisko  ,,Na Fali” zlokalizowane na Zbiorniku Małej Retencji w Michałowie, na działce nr 307 obręb Michałowo: ᠆ organizator kąpieliska – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Michałowie; ᠆ długość linii brzegowej kąpieliska – 55m; ᠆ przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska – 250 osób.

Szczegółowe granice kąpieliska, o których mowa określa załącznik do niniejszej uchwały.

Na rok 2020 sezon kąpielowy na kąpielisku określono na okres od dnia 20 czerwca 2020r. do 20 sierpnia 2020.

Umieszczenie na BIP, przesłanie do Biura Nadzoru Prawnego i Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego

Burmistrz

5.

Uchwała Nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 maja 2020 roku w zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie do Zespołu Szkół w Michałowie

 

W uchwale Nr XVII/143/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2020r. w sprawie włączenia Szkoły Podstawowej im. Władysława Syrokomli w Michałowie do Zespołu Szkół w Michałowie § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„Z dniem 01 września 2020 włącza się Szkołę Podstawową im. Władysława Syrokomli w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo do Zespołu Szkół w Michałowie, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo.

Z dniem 01 września 2020r. w skład Zespołu Szkół w Michałowie, wchodzić będą:

1) Szkoła Podstawowa im. Władysława Syrokomli w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 21, 16-050 Michałowo,

2) Liceum Ogólnokształcące w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo,

3) Technikum w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo,

4) Szkoła Policealna w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo,

5) II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo,

6) Branżowa Szkoła I stopnia w Michałowie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 5, 16-050 Michałowo.”

Umieszczenie na BIP, przesłanie do Biura Nadzoru Prawnego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

6.

Uchwała Nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2020 roku.

Określono Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Michałowo w 2020 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Umieszczenie na BIP, przesłanie do Biura Nadzoru Prawnego i Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego

Burmistrz

7.

Uchwała Nr XVIII/157/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 maja 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania remontu dróg gminnych dojazdowych do posesji, oraz terenów rolnych ze środków budżetu Gminy w latach 2020- 2024

 

W uchwale Nr XVII/145/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2020r. w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania remontu dróg gminnych dojazdowych do posesji, oraz terenów rolnych ze środków budżetu Gminy w latach 2020- 2024 dokonano zmiany zapisów w Rozdziale VI. - Przyznanie finansowania - Programu Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej na lata 2020- 2024 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/145/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 11 marca 2020r. w sprawie ustalenia zasad i trybu finansowania remontu dróg gminnych dojazdowych do posesji, oraz terenów rolnych ze środków budżetu Gminy w latach 2020-2024. 

Umieszczenie na BIP, przesłanie do Biura Nadzoru Prawnego, Dziennika

Urzędowego Województwa Podlaskiego

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Kierownik referatu inwestycyjno – geodezyjnego

Burmistrz

7.

Uchwała Nr XVIII/158/20 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego

Rada Miejska postanowiła wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na zarządzenie zastępcze Wojewody Podlaskiego z dnia 05 maja 2020r. nr NK-II.4102.3.2020.AK w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Michałowie - Pani Agnieszki Grzegorczuk.

 

Umieszczenie na BIP, przesłanie do Biura Nadzoru Prawnego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zastępca  Burmistrza

Burmistrz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Konrad Sikora

Data wytworzenia: 2020-05-25

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-06-02