ZARZĄDZENIE Nr 175/2020 Burmistrza Michałowa z 5 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia i określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

Data wydania 2020-03-05
Tytuł ZARZĄDZENIE Nr 175/2020 Burmistrza Michałowa z 5 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia i określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

OR.0050.175.2020.KS


ZARZĄDZENIE Nr 175/2020
Burmistrza Michałowa
z 5 marca 2020 rokuw sprawie ogłoszenia i określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie

Działając na podstawie art.  30  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z  2019r.,  poz.506),  art.  16  ustawy  z  dnia  25  października  1991  r. o  organizowaniu  i  prowadzeniu  działalności  kulturalnej  (tj.  Dz.  U.  z  2018r.,  poz.1983zezm.), zarządzam, co następuje:

§1.


Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie z siedzibą w Michałowie przy Białostocka 19, 16-050 Michałowo.§ 2.


1.Kandydata na stanowisko Dyrektora wyłoni Komisja Konkursowa, która zostanie powołana odrębnym Zarządzeniem.
2.Regulamin  konkursu  na  stanowisko  Dyrektora  oraz  szczegółowy  tryb  pracy  Komisji Konkursowej określa załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 3.


1.Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko Dyrektora stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. 1) Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez  opublikowanie   w   Biuletynie   Informacji   Publicznej  Urzędu  Miejskiego w Michałowie oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury Michałowie.
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie i na tablicy Gminnego Ośrodka Kultury w Michałowie
3) umieszczenie na stronach portalu internetowego o zasięgu regionalnym§ 4.


Wykonanie Zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza Michałowa

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                    Burmistrz Michalowa
                            
                                           Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Konrad Sikora

Data wytworzenia: 2020-03-09

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-03-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-03-10