ZARZADZENIE Nr 174/16 BURMISTRZA MICHAŁOWO z dnia 01 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Data wydania 2016-07-01
Tytuł ZARZADZENIE Nr 174/16 BURMISTRZA MICHAŁOWO z dnia 01 lipca 2016 roku


OR.0050.174.2016.MK

ZARZADZENIE Nr 174/16
BURMISTRZA MICHAŁOWO
z dnia 01 lipca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774, poz. 1777,z 2016r. poz. 65), Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. poz. 1477), Uchwały Nr XVIII/168/12 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie 29 Michałowo i Uchwały Nr XX/140/16 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w obrębie 29 Michałowo, zarządza się, co następuje:


§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowe z zasobu Gminy Michałowo, opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., a informacja o tym ukaże się w prasie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MICHAŁOWA

Włodzimierz KonończukZałącznik do Zarządzenia Nr 174/16
Burmistrza Michałowa
z dnia 01 lipca 2016r.
.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu.


1. Michałowo: dz.nr 178/3 o pow. 0,0830 ha (B-0,0140ha i RV-0,0690 ha), księga wieczysta nr Kw BI1B/00050121/7, działka o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej. Dostępność komunikacyjna od ulicy Białostockiej drogą nieurządzoną oznaczona nr geod. 177, na której znajduje się fragment budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki. Dostępne media: sieć elektryczna i wodociągowa. Teren nieruchomości zabudowany fragmentem starego murowanego budynku gospodarczego kwalifikującym się do rozbiórki, dla którego wartość materiałów porozbiórkowych równa się kosztowi robót rozbiórkowych. Teren nieruchomości porośnięty zaskrzeczeniami oraz kilkoma drzewami owocowymi, przez działkę przebiega linia napowietrzna elektryczna. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną.

Cena wywoławcza (netto) – 20 500,00 zł + opłaty jednorazowe (wyrys i operat szacunkowy) 568,20 zł;

2. Michałowo: dz.nr 1114/1 o pow.0,2976 ha i 1115/1 o pow. 0,0777 ha o łącznej pow. 0,3753 ha, księga wieczysta Kw. Nr BI1B/00050121/7, działki tworzą zwarty obszar gruntu o kształcie prostokąta, w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów niezabudowanych a dalej w kierunku wschodnim zabudowa Zakładu Gospodarki Komunalnej, zabudowa produkcyjno-usługowa, tereny niezabudowane, wieża telekomunikacyjna. Dostępność komunikacyjna bezpośrednio od ulicy Wyręby o nawierzchni utwardzonej asfaltem. Dostępne media: sieć elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 2005r. nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zabudowy produkcyjno-usługowej.

Cena wywoławcza (netto) – 90 100,00 zł + opłaty jednorazowe (wyrys i operat szacunkowy) 568,20 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Burmistrz Michałowa

Wytwarzający/odpowiadający: Maria Kuźma

Data wytworzenia: 2016-07-01

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-07-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-07-06