ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA NR 606/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny formalnej i merytorycznej oraz wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Data wydania 2023-09-12
Tytuł ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MICHAŁOWA NR 606/2023 z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania komisji do oceny formalnej i merytorycznej oraz wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

ZARZĄDZENIE

BURMISTRZA MICHAŁOWA

Nr 606/2023

z dnia 12 września 2023 r.

 

w sprawie powołania komisji do oceny formalnej i merytorycznej oraz wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40; zm.: Dz. U. z 2023 r. poz. 572 i poz. 1463 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.) i uchwały Nr XXXIV/343/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1730) zarządzam, co następuje:

 §1. Powołuję komisję konkursową do oceny formalnej i merytorycznej oraz wyboru najkorzystniejszych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, w składzie:

 

  1. Sekretarz Gminy – Anna Stalbowska - przewodniczący,
  2. Zastępca Burmistrza Michałowa – Konrad Sikora – członek,
  3. Skarbnik Gminy – Anna Palecka – członek,
  4. Inspektor ds. organizacyjnych – Anna Ławreszuk - członek

§2. Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem otwartego konkursu ofert, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/343/22 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru najkorzystniejszych ofert (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2022 r. poz. 1730).

§3. Członkowie komisji przed rozpoczęciem prac składają oświadczenie, że nie są członkami organizacji biorącej udział w konkursie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§4. Komisja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków stosując kryteria i skalę ocen zgodnie z kartą oceny oferty, stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§5. Posiedzenie komisji odbędzie się dnia 13 września 2023 r. o godzinie 9.00 w Urzędzie Miejskim w Michałowie.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Michałowa

         Marek Nazarko


 

-

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Stalbowska

Data wytworzenia: 2023-09-13

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2023-09-13

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2023-09-13