Zarządzenie Nr 7/10 z dnia 2010-12-31 - w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia przyznanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Michałowo podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w 2010r roku

Data wydania 2011-01-27
Tytuł Zarządzenie Nr 7/10 z dnia 2010-12-31

 

Zarządzenie Nr 7/10

Burmistrza Michalowa

z dnia 31 grudnia 2010r


w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia przyznanych dotacji udzielonych z budżetu gminy Michałowo podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych w 2010r roku

 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 2 i § 21.1 uchwały Nr XXX/195/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 kwietnia2005 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań Gminy ,sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, oraz § 7 ust 3 i 4 i § 8 Uchwały Nr XXXII/290/09 rady Miejskiej w Michalowie z dnia 22 października 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo ,nie stanowiących jej własności - zarządzam co następuje:§ 1.


Powołać Komisję ds. rozliczenia przyznanych dotacji w 2010 roku w składzie


1/ Jolanta Narolewska - p.o Sekretarza Gminy

2/ Lilia Wawreniuk –podinspektor ds. księgowości budżetowej

3/ Aleksander Apiecionek –inspektor ds. oświaty, kultury

4/ Anna Hanusik - podinspektor ds. inwestycyjno - geodezyjnych

5/ Maria Ancipiuk - Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury§ 2.


Komisja rozpocznie prace w dniach od 31 grudnia 2010 roku i zakończy do dnia 05 lutego 2011 roku


§ 3.


Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Michalowa


§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-27