Zarządzenie Nr 291/13 z dnia 2013-12-31 - w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo

Data wydania 2014-01-09
Tytuł Zarządzenie Nr 291/13 z dnia 2013-12-31

OR.0050.291.2013.ER

 

ZARZĄDZENIE Nr 291/13

Burmistrza MICHAŁOWA
 

z dnia 31 grudnia 2013 r.

 

 

w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo

 

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§ 1. Uwzględnia się następujące uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo, wyłożonego do publicznego wglądu:

  1. uwagę (wniosek-propozycję) P. Joanny i Jana Kościuczuk, ponieważ zgłoszony wniosek dot. działki nr 862, jest zasadny i zgodny z intencją projektanta planu;
  2. uwagę P. Roberta Smolarczyka, ponieważ po niewielkiej korekcie układu komunikacyjnego, działkę nr 196 w części przeznacza się pod: zabudowę letniskową i pensjonatową (46 MP, ML), zabudowę letniskową (29 ML), ciąg pieszo-jezdny (36KD-Kx) oraz niewielki fragment przedmiotowej działki stanowi zieleń urządzoną (61 ZP). Powyższe korekty nie naruszają ogólnej koncepcji miejscowego planu oraz jego ustaleń.

§ 2. Nie uwzględnia się następujących uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo, wyłożonego do publicznego wglądu:

  1. uwagi P. Marii i Andrzeja Doroszko, ponieważ: działka nr 894 w całości znajduje się w strefie 100 m od linii brzegowej zbiornika wodnego W2 oraz położona jest poniżej warstwicy 147 m npm. – nie ma więc możliwości w świetle obowiązujących przepisów przeznaczenia jej pod zabudowę letniskową ML;
  2. uwagi P. Andrzeja Chomczyka, ponieważ: działka nr 905 w całości znajduje się w strefie 100 m od linii brzegowej zbiornika wodnego W2 oraz położona jest poniżej warstwicy 147 m npm. – nie ma więc możliwości w świetle obowiązujących przepisów przeznaczenia jej pod zabudowę letniskową ML.

 

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Michałowa

 

 

 

Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-09