Zarządzenie Nr 361/10 z dnia 2010-12-29 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2010-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 361/10 z dnia 2010-12-29
Zarządzenie Nr 361 /10
Burmistrza Michałowa
z dnia  29   listopada 2010roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady I Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
·         Wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie
·         Wyboru Zastępcy Przewodniczącego rady Miejskiej w Michalowie
·         Powołania Komisji Rewizyjnej
·         Wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
·         Wyboru członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej
·         Wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury ,Zdrowia
·         Wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego

 

§ 2

Upoważnić:
1.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.1-7, wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia

 

§   3

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-02