Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 2015-12-28 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Data wydania 2015-12-29
Tytuł Zarządzenie Nr 114/2015 z dnia 2015-12-28

OR.0050.114.2015.MK

 

ZARZADZENIE  Nr 114/15

BURMISTRZA MICHAŁOWO

z dnia 28 grudnia 2015roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.),  zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość  gruntową z zasobu Gminy Michałowo na rzecz użytkownika wieczystego, opisaną w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., a informacja o tym ukaże się w prasie.

        

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

 

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             

 

 

 

                                                                                                BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                    Włodzimierz Konończuk

 

 


                                                                                                      Załącznik do Zarządzenia Nr 114/15

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia  28 grudnia 2015r.

.

               Wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

  1. Michałowo: dz. nr 676/2 o pow. 0,2013 ha, księga wieczysta nr Kw BI1B/00138755/1. Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz użytkownika wieczystego. Wartość prawa własności działki: 29 188,00 zł, wartość użytkowania wieczystego działki: 18 943,00 zł. Cena  zbycia (różnica brutto) – 10 245,00 zł  plus opłaty jednorazowe ( wypis  i operat szacunkowy) -580,50 zł;

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-29