Zarządzenie Nr 113/15 z dnia 2015-12-21 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2015-12-29
Tytuł Zarządzenie Nr 113/15 z dnia 2015-12-21

Or.0050.113.2015.J.C                                

Zarządzenie 113 /15
Burmistrza Michałowa
z dnia  21 grudnia 2015 roku


w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej


     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r poz.1515 ) zarządzam, co następuje:
                                                            

§ 1


Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XIII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:
1.    Zmian w budżecie na 2015 rok    
2.    Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok
3.    Uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2016 rok
4.    Przystąpienia do sporządzenia zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowo
5.    Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Topolany w gminie Michałowo
6.    Wyrażenia zgody na sprzedaż i określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
7.    Powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Michałowie
8.    Rozpatrzenie skargi na dyrektora GOK w Michalowie
9.    Przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na rok 2016
10.     Przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
11.     Przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej na rok 2016
12.     Przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia na rok 2016
13.     Przyjęcia planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na rok 2016
 

§ 2Upoważnić:
1.    Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 1  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia
2.    Inspektora Oświaty do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej  podjęcia
3.    Kierownika Referatu Inwestycyjno-geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 3,4,5,6  wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich    podjęcia .
4.    Asystenta Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 7  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia
5.    Zastępcę Burmistrza  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 8  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej  podjęcia
6.    Przewodniczącą Rady i Przewodniczących  Komisji Rady Miejskiej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 9,10,11,12,13,  wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia§  3Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


           Burmistrz Michałowa
           Włodzimierz Konończuk
 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-29