Zarządzenie Nr 288/13 z dnia 2013-12-20 - w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2014 rok.

Data wydania 2013-12-27
Tytuł Zarządzenie Nr 288/13 z dnia 2013-12-20

OR.0050.288.2013.MK

ZARZĄDZENIE  Nr 288/13

Burmistrza Michałowo

z dnia 20 grudnia  2013 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych na 2014 rok.

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt  3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r. poz. 594, 645) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zmianami) – zarządza się, co następuje:

 

§1.Ustala się obowiązujące w 2014 r. stawki czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:

  1. za grunty wydzierżawione pod  usługi ( pawilony, kioski)  - 4,50 zł/ m² miesięcznie;
  2. za grunty pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe:

            a)  obręb Michałowo  - 1,00 zł /m²  rocznie;

            b)  pozostałe wsie       - 0,50 zł /m²  rocznie;

3.  za grunty pod budynkami gospodarczymi w zabudowie mieszkaniowej- 10zł/miesięcznie;

  1. za grunty pod uprawy warzyw (ogródki)  – 0,50 zł /m²  rocznie;
  2. za grunty orne i użytki zielone – 350,00 zł/ha rocznie; 
  3. pozostałe użytki rolne – 20,00 zł/ha miesięcznie:
  4. za grunty pod działalność rekreacyjną (zjeżdżalnie, strzelnice, trampoliny itp.) w wysokości:

  a) 150 zł/dobę  - w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 500 m²;

  b) 200 zł/dobę – w wypadku dzierżawy gruntu o pow. powyżej 500 m²;

  1. za grunty pod działalność usługową, gastronomiczną i handlową

a) 3,30 zł/ m² miesiąc – w przypadku dzierżawy gruntu o pow. do 100 m²;

b) 3,00 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 100 -200m²;

c) 2,80 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu o pow. od 200 -300m²

d) 2,50 zł/m² miesiąc w przypadku dzierżawy gruntu powyżej 300m²;

 

§2. Do stawek wymienionych w § 1 pkt 1, 2, 3, 7 i 8  należy  doliczyć  podatek VAT  w obowiązującej wysokości.

§3.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

 

 

                                                                                                         Burmistrz  Michałowa

                                                                                                              Marek Nazarko     

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-27