Zarządzenie Nr 111/11 z dnia 2011-12-20 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2011-12-23
Tytuł Zarządzenie Nr 111/11 z dnia 2011-12-20
Or.0050. 111 .2011.JN
Zarządzenie 111 /11
Burmistrza Michałowa
z dnia 20 grudnia 2011roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113, Nr 217,poz.1281) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XIII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
 
1/  Zmian w budżecie na 2011 rok
2/  Uchwalenia budżetu Gminy Michałowo na 2012 rok
3/  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012 – 2014
4/  Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
5/ Upoważnienia Burmistrza Michałowa do podpisania zobowiązań wekslowych zabezpieczających planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki
6 / Utworzenia Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie
7/ Zabezpieczenia środków na realizacje projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego –część II administracja samorządowa”
8/ Zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie i nadanie jej statutu
               9/ Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania
10/  Przyjecie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2012                                 
11/  Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
12/  Przyjęcie planu pracy Komisji Planowania ,Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
13/  Przyjęcie planu pracy Komisji Oświaty ,Kultury i Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
14/  Przyjęcie planu pracy Komisji Rolnictwa , Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2012
15/  Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok
16/  Określenia zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz określenia zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu tych należności ,oraz warunków udzielania pomocy publicznej
17  Rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
18/ Rozstrzygnięcia skargi na działalność Burmistrza Michałowa
 
 
§ 2
 
Upoważnić:
1.      Inspektora oświaty do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.6,18 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
2.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt,2,3,4,5,7  wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich   podjęcia
3.      Kierownika Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych  w § 1 pkt. ,8,15,16,17 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
4.      Kierownika referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych  w § 1 pkt. 14,16, wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
 
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
       Burmistrz Michałowa
 
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-12-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-12-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-12-23