Zarządzenie Nr 3/14 z dnia 2014-12-19 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2014-12-30
Tytuł Zarządzenie Nr 3/14 z dnia 2014-12-19

Or.0050.3.2014.U.T.

Zarządzenie  Nr 3 /14

Burmistrza  Michałowa

z dnia  19  grudnia   2014 roku

 w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379,1072 ) zarządzam co następuje

§  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na III  Sesji Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2014 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

                                                                                                             Włodzimierz Konończuk


Załącznik do  Zarządzenia Nr  3/14

 Burmistrza Michałowa z 19 grudnia  2014

 

 

HARMONOGRAM

                               

                  Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia  15 grudnia    2014 roku

 

 

 

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

 

1.

 

Uchwala  Nr III/8 /2014     Rady Miejskiej w Michalowie z dnia 15 grudnia Zmieniająca uchwałę  w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

 

 

 

W § 1 uchwały Nr I/3/14 rady Miejskiej w Michalowie a dnia 28 listopada 2014r w sprawie wyboru członków Komisji rewizyjnej  Rady Miejskiej w Michałowie dodano pkt.4  następującej treści Anna Barszczewska   i pkt.5 o następującej treści: Sławomir Dziewiątkowski

 

Przekazanie uchwały do Biura Prawnego nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego    umieszczenie na str. BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie,

podinspektor ds. obsługi Rady

 

Burmistrz

 

2.

 

Uchwała nr III/9  / 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku  Zmieniająca uchwałę  w sprawie wyboru członków Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

W § 1 uchwały Nr I/5/14 rady Miejskiej w Michalowie a dnia 28 listopada 2014r w sprawie wyboru członków Komisji Planowania ,Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michalowie dodaje się pkt.7 o następującej treści: Sławomir Łuksza

                                                          

Przekazanie   uchwały do Biura Prawnego nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego      umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michalowie podinspektor ds. obsługi Rady

Burmistrz

 

3.

Uchwała nr III/10 / 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku  Zmieniająca uchwałę  w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty ,Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie. 

 

 

 

W § 1 uchwały Nr I/6/14 Rady Miejskiej w Michalowie a dnia 28 listopada 2014r w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty ,Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie dodaje się pkt 5. O następującej treści: Irena Suprun

 

Przekazanie uchwały do  Biura Prawnego nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michalowie  podinspektor ds. obsługi Rady

Burmistrz

 

4.

 

Uchwała nr III/11 / 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku  Ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie.

 

Z tytułu sprawowania mandatu ustala się diety w formie ryczałtu miesięcznego

Przewodniczącemu Rady Miejskiej  w Michałowie 1200zł,miesięcznie,Wiceprzewodniczącemu 750 złotych miesięcznie

Przekazanie uchwały,  do  Biura Prawnego nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na BIP  przekazanie do Referatu Finansowego urzędu Miejskiego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik

Burmistrz

 

5.

 

Uchwała nr III/12 / 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 15 grudnia 2014 roku  Ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Michałowa. 

 

 

Rada Miejska w Michalowie uchwaliła miesięczne wynagrodzenie Burmistrzowi Michałowa: wynagrodzenie zasadnicze -5000 złotych, dodatek funkcyjny 1500 złotych, dodatek specjalny 1950 złotych, ponadto Burmistrzowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne

 

Przekazanie uchwały do  Biura Prawnego nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na BIP, przekazanie do Referatu Finansowego urzędu Miejskiego

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 08 grudnia 2014 roku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Skarbnik

 

Przygotowała U. Tarasewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-12-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-12-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-12-30