Data wydania 2009-12-22
Tytuł Zarządzenie Nr 269/09 z dnia 2009-12-17
Zarządzenie Nr 269/09
  Burmistrza Michałowa
z dnia 17 grudnia   2009  roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52,poz.420) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:

·         Zmian w budżecie na 2009 rok
·         Uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2010
·         w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podlaskiemu w zakresie robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu, polegających na przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka - przejście przez miejscowość Michałowo,
·         w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany – przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,000)
·         Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie 
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony środowiska Rady Miejskiej w Michałowie
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie
·         programu osłonowego Gminy i Miasta Michałowo na lata 2010 – 2013 skierowanego do osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej „Moja szansa”
·         opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie
·         uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010

 

§ 2

Upoważnić:
 
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt. 1,2,3,4 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji uchwał wymienionych w § 1 pkt.,5,6, 7 ,9,10
3.      Kierownika MGOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt.11, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
4.      Dyrektora przedszkola do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt.12  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
5.      Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt.13 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-22