Zarządzenie Nr 195/12 z dnia 2012-12-17 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2012-12-20
Tytuł Zarządzenie Nr 195/12 z dnia 2012-12-17

OOr.0050.195 .2012.JN              

 Zarządzenie 195 /12

Burmistrza Michałowa

z dnia 17  grudnia  2012 roku

 w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887,567 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 1. zmian w budżecie na 2012 rok
 2. przyjęcia budżetu na 2013 rok
 3. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo.
 4. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 5. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 6. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 7. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 
 10. przyjecie planu pracy Rady Miejskiej na rok 2013
 11. przyjecie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok
 12. przyjecie planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej
 13. przyjecie planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
 14. przyjecie planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
 15. przystąpienia Gminy Michałowo do Stowarzyszenia pod nazwą „Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna”
 16. Zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Michałowo do Lokalnej Grupy Działania

§ 2

 

Upoważnić:

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów  uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich   podjęcia
 2. Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów  uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 10,11,12,13,14 wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej   podjęcia
 3. Przewodniczącego Rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 3,4,5,6,7,8,9 wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej   podjęcia
 4. DoradcęBurmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwaływymienionej w § 1 pkt. 15,16 wraz z uzasadnieniem potrzeby jejpodjęcia

 

 §3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa 

           Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-12-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-12-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-12-20