Data wydania 2009-12-21
Tytuł Zarządzenie Nr 266/09 z dnia 2009-12-16
ZARZĄDZENIE Nr 266/09
Burmistrza Michałowa
 
z dnia 16 grudnia 2009roku
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów na 2010 rok.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zmianami) – zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Ustala się obowiązujące w 2010 roku stawki czynszu dzierżawnego w następującej wysokości:
 
  1. za grunty wydzierżawione pod  usługi - kioski:
 
     a/ ul.  Sienkiewicza  i Białostocka w obrębie wsi Michałowo ( od ul. Młynowej do
         ul. Plac 11 Listopada) i Osiedle Bondary – 3,30 zł za m2 / m-c;
        
    b/ ul. Białostocka w Michałowie ( pozostałe) - 2,80 zł za m2 / m-c
     c/ obręb wsi Sokole – 2,10 zł za m2 /m- c;
 
  1. za grunty pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe:
      a/ obręb Michałowo - 0,25 zł /m2 rocznie;
      b/ pozostałe wsie:        0,25 zł / m2 rocznie;
 
  1. za grunty pod uprawy warzyw (ogródki) w obrębie  Michałowo przy ul. Fabrycznej i Białostockiej – 0,25 zł / m2 rocznie;
 
  1. grunty orne –         70,00 zł / ha rocznie; 
  2. użytki zielone -      80,00 zł / ha rocznie; 
  3. grunty pozostałe - 65,00 zł  / ha rocznie;   
 
 
§ 2. Do cen podanych w paragrafie 1 ust. 1 należy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%.
 
§ 3. Stawki czynszu dzierżawnego podane w paragrafie 1 ust. 4, 5 i 6 dotyczą nowych  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu i bezumownego użytkowania .
 
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.
 
§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
 
 
                                                                                                            Burmistrz Michałowa 
 
                                                                                                                  Marek Nazarko                                                                                    

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-21