Data wydania 2009-12-21
Tytuł Zarządzenie Nr 265/09 z dnia 2009-12-16
ZARZĄDZENIE Nr 265/09
Burmistrza Michałowa
 
z dnia 16 grudnia 2009 roku
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń niemieszkalnych na 2010 rok.
 
 
            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póżn. zmianami) – zarządzam, co następuje:
 
 § 1. Ustala się roczną obowiązującą w 2010 roku stawkę czynszu za najem pomieszczeń niemieszkalnych – garaży w wysokości 20 zł za m2 powierzchni zabudowy + podatek VAT.
 
§ 2. Opłata czynszu wnoszona będzie miesięcznie na podstawie stosownych umów cywilnych.
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.
 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
 
 
                                                                                                             Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                                  Marek Nazarko                                                                                    

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-21