Zarządzenie Nr 263/09 z dnia 2009-12-15 - w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Michałowo.

Data wydania 2010-01-15
Tytuł Zarządzenie Nr 263/09 z dnia 2009-12-15

Zarządzenie Nr 263/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 15 grudnia 2009 roku
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Michałowo.
 
Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242 z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801 i Nr 161, poz. 1278) w związku z § 3 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), oraz zarządzenia Nr 125/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 28 października 2009 roku w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania w województwie podlaskim zarządza się, co następuje:
§ 1
W celu bezzwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom, ich mieniu, środowisku naturalnemu oraz prowadzenia ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń, w celu sprawnego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności, ustala się organizację, sposób działania oraz zasady przekazywania informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania, zwanego dalej „SWO”, na terenie Gminy Michałowo.
§ 2
1.      W czasie godzin pracy urzędu wymianę informacji w ramach SWO prowadzi sekretariat w sieci radiotelefonicznej powiatu i telefonicznie – nr telefonu (85) 713 17 74, i fax
(85) 713 17 77.
2.      Po godzinach pracy dyżur pełni:
-         Burmistrz,
-         wyznaczona osoba, której dane i numer telefonu należy przekazać do Powiatowego Centrum Zarządza Kryzysowego.
§ 3
W przypadku powołania na czas zagrożenia dyżuru do funkcjonowania urzędu cołodobowo – do jego pełnienia powołać Sekcję Łączności z Drużyny Wykrywania i Alarmowania.
§ 4
Wyznacza się jednostki wykrywania zagrożeń:
Posterunek Policji w Michałowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Michałowie,
Szkoła Podstawowa w Michałowie,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych – Eksploatacja Zbiornika Wodnego Siemianówka,
Nadleśnictwo Żednia,
8)   System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz - Tłocznia i Pomiarownia Gazu w Kondratkach.
 
§ 5
1. W ramach SWO informacje przekazywane będą:
1) w trybie natychmiastowym – niezwłocznie po wykryciu i stwierdzenia zagrożenia przez wszystkie jednostki SWO,
2)   cyklicznie,
3)   każdorazowo na żądanie jednostki nadrzędnej.
 
2. Przekazywane informacje dotyczą w szczególności następujących zdarzeń:
1)   zagrożeń pożarowych,
2)   katastrof komunikacyjnych,
3)   katastrof budowlanych,
4)   zagrożeń i zdarzeń chemicznych,
5)   katastrof ekologicznych,
6)   zagrożeń i zdarzeń promieniotwórczych,
7)   zagrożeń powodziowych,
8)   zagrożeń epidemiologicznych u ludzi,
9)   epizoocji u zwierząt,
10) poważnych awarii infrastruktury technicznej,
11) wykrycia niewybuchów i niewypałów,
12) zbiorowego naruszenia porządku publicznego,
13) niepokojów i protestów społecznych,
14) imprez masowych, stwarzających potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego,
15) przewozów przez gminę substancji niebezpiecznych,
16) utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym,
17) aktów terroru,
18) przestępstw przeciwko organom administracji publicznej,
19) nielegalnej migracji ludności,
20) utrudnień w przekraczaniu granicy państwowej,
21) innych zdarzeń, mogących mieć wpływ na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia.
§ 6
Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. obrony cywilnej.
§ 7
Traci moc zarządzenie Nr 21/05 Wójta Gminy Michałowo z dnia 28 kwietnia 2005 roku.
§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 
Burmistrz
 
      mgr Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Andrzej Pych

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-01-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-01-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-01-15