Zarządzenie Nr 282/13 z dnia 2013-12-13 - w sprawie powołania Komisji oraz ustalenia Regulaminu konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

Data wydania 2013-12-27
Tytuł Zarządzenie Nr 282/13 z dnia 2013-12-13

                                           

 

Or.0050.282. 2013.AD

 

  ZARZĄDZENIE Nr  282 /13

 Burmistrza Michałowa

z 13 grudnia 2013 roku

 

       w sprawie powołania Komisji oraz ustalenia Regulaminu konkursu na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2013 roku.

             Na podstawie art.7 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r.poz.594,645.), art.221 ustawy z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885,938.) w związku z art. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz.1536 ,z 2011r Dz. U. Nr 112,poz.654,Dzx.U.Nr 205,poz.1211,Dz.U.Nr 209,poz.1244,Dz.U.Nr 208,poz.1241,z 2012 r Dz.U.Nr149,poz.887,z 2012r Dz. U. Nr 209,poz.1244 z 2013r Dz.U.,Nr 209,poz.1244,Dz.U.Nr 232,poz.1378)  ,zarządzam, co następuje

 § 1.  Powołać członków Komisji Konkursowej w składzie:

 1. Aleksander Apiecionek             -  Inspektor ds. Oświaty w Urzędzie Miejskim w Michałowie
 2. Alina Kazberuk                         -   radna Rady Miejskiej w Michałowie
 3.  Marek Charytoniuk                 -  radny Rady Miejskiej w Michałowie
 4. Bogusław Ostaszewski              -  Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
 5. Anna Dobrowolska – Cylwik    - Zastępca Burmistrza                             

§2. Przyjąć Regulamin przeprowadzenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2014 roku o udzielenie z budżetu gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3  Komisja rozpocznie prace w dniu 13 stycznia 2014 roku i zakończy je do dnia  16 stycznia 2014 roku.                                                             

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

                                                                                              Burmistrz Michałowa

                                                                                                    Marek Nazarko 

 


                                                                           Załącznik do Zarządzenia

Nr 282 /13 Burmistrza Michałowa

z dnia 13 grudnia 2013 roku

Regulamin Komisji Konkursowej

określający tryb postępowania w zakresie udzielania z budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy

Konkurs składa się z dwóch etapów:

§ 1

 1. W pierwszym etapie komisja:
  1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert;
  2. otwiera koperty z ofertami;
  3. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych lub innych wad, oferta nie jest rozpatrywana;
  4. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w ogłoszeniu.
 2. W drugim etapie konkursu komisja:
 3. analizuje merytoryczną zawartość ofert;
  1. wybiera najkorzystniejsze oferty proponuje wysokość środków przyznanych na realizację zadania w granicach wyznaczonych przez uchwałę Rady Miejskiej

§ 2.

 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert komisja konkursowa bierze pod uwagę:
  1. zgodność projektu z zadaniami gminy oraz zadaniami statutowymi organizacji pozarządowej;
  2. wartość merytoryczną projektu;
  3. koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych organizacji pozarządowej oraz oczekiwaną wysokość dotacji;
  4. staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z gminą w ciągu poprzednich lat;
  5. ocenę możliwości realizacji zadania przez składającego ofertę;
 2. Komisja może dokonać wyboru w przypadku, gdy zostanie złożona nawet tylko jedna oferta na dane zadanie.

§ 3.

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który zawierać powinien w szczególności

1. imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

2. liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających  warunki określone w § 6 i 7 Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXVII/256/13 z dnia 10 października 2103 roku w sprawie określenia trybu postępowania w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Michałowo na realizację zadań innych niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

3. wskazanie ofert najkorzystniejszych, z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji;

4. ewentualne uwagi członków komisji konkursowej;

5. wzmiankę o odczytaniu protokołu;

6. podpisy członków komisji konkursowej.

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-27