Zarządzenie Nr 281/13 z dnia 2013-12-13 - w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2014 roku,

Data wydania 2013-12-27
Tytuł Zarządzenie Nr 281/13 z dnia 2013-12-13

Or.0050. 281 .2013AD

 

 

         ZARZĄDZENIE Nr  281 /13       

         Burmistrza Michałowa

z dnia  13 grudnia  2013 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie upowszechniania  na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu  w 2014 roku,
 

    Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz.1536  z 2011r Dz. U. Nr 112,poz.654,Dz.U.Nr 205, poz.1211,Dz.U.Nr 209,poz.1244,Dz.U.Nr 208,poz.1241, z 2012r Dz.U.Nr149, poz.887, z 2012r Dz. U. Nr 209,poz.1244 z 2013r Dz.U. Nr 209, poz.1244,Dz.U.Nr 232, poz.1378) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie upowszechniania  na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu  w 2014 roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Michałowie , w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        Burmistrz Michałowa

                         Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 281  /13

Burmistrza Michałowa

z dnia 13 grudnia   2013 roku

 

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Michałowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie upowszechniania  na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu  w 2014roku,
 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
 3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

II. Rodzaje zadania.

Upowszechnianie na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

wysokość środków na realizację zadania w 2014 roku wynosi 235 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy  złotych).

W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, organizator konkursu zastrzega sobie możliwość przydzielenia odpowiednio niższego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferentów, mogą oni negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub złożyć oświadczenie, że nie będą oni związani złożonymi ofertami.

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r Nr 234,po.1536 z póź.zm.)
 2. ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r , poz. 885,938)
  Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym Komisja Konkursowa i przedkłada wyniki Burmistrzowi Michałowa
 3. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje Burmistrz Michałowa
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Burmistrzem Michałowa, a Organizacją wnioskującą.
 5. Przed zawarciem umowy Organizacja przedkłada kosztorys zadania ze wskazaniem na typ kosztów dostosowany do kwoty przyznanej dotacji. Kosztorys stanowi załącznik do umowy.
 6. Uprawnionymi do złożenia oferty są działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, podmioty wymienione w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność statutową w danej dziedzinie.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2014 r. Szczegółowe warunki realizacji zadania określa umowa.

VI. Termin składania ofert.

 1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 02 stycznia 2014 roku do godz. 15.15. Oferty, które zostaną złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.
 2. Oferty należy składać osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskim w Michałowie  ul. Białostocka 11,16 – 050 Michałowo, lub za pośrednictwem poczty. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie upowszechniania  na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu  w 2014 roku”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 3. Oferty należy składać zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 234, poz. 1536). Druki można pobierać
  w Urzędzie Miejskim w Michałowie ul. Białostocka 11
 4. Każdy projekt zadania winien być złożony jako oddzielna oferta w innym przypadku nie będzie rozpatrzony.
 5. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji,
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2013 rok,
 3. statut podmiotu.

Przy składaniu kilku ofert organizacja składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.

VII. Termin, kryteria i tryb wyboru oferty.

 1. Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych, bez wzywania do uzupełnienia
 3. Przy wyborze oferty brana będzie pod uwagę:
  1. zgodność oferty z warunkami konkursowymi,
  2. merytoryczna wartość oferty,
  3. ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu podanych informacji,
  4. ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania
  5. dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta,
  6. ilość uczestników i beneficjentów zadania,
  7. zasięg przedsięwzięcia,
  8. rozliczenie się podmiotu z realizacji zadań w okresie poprzednim z uwzględnieniem terminowości i rzetelności.
 4. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez Komisję Konkursową. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Burmistrz Michałowa w drodze Zarządzenia. Od Zarządzenia Burmistrza Michałowa w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy.

 

 

Michałowo,13 grudnia  2013 r.

 

Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela Pani Anna Dobrowolska – Zastępca Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Michałowie , tel. 085 71 31 775

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-02-17

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-27