Zarządzenie Nr 193/2012 z dnia 2012-12-04 - w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia przyznawanych dotacji w 2012 roku udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

Data wydania 2012-12-11
Tytuł Zarządzenie Nr 193/2012 z dnia 2012-12-04

Or.0050.193.2012.AP

   ZARZĄDZENIE Nr 193/2012

Burmistrza Michałowa

z dnia 04 grudnia 2012 roku

       w sprawie powołania Komisji ds. rozliczenia przyznawanych dotacji w 2012 roku udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

       Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z §2 i §21.1 uchwały Nr XXX/195/05 Rady gminy Michałowo z dnia14 kwietnia 2005 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Michałowo dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizacje zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywanego zadania, zmienioną uchwałą Nr XV/136/28 z dnia 14 lutego 2008r. zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję się Komisję ds. rozliczenia przyznanych dotacji w 2012 roku, udzielonych podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych.

 zwaną dalej „ Komisją” w  następującym składzie:

  1. Elżbieta Rosińska – Kierownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego,
  2. Lilia Wawreniuk – podinspektor ds. księgowości budżetowej
  3. Aleksander Apiecionek – inspektor ds. oświaty, kultury,
  4. Anna Maria Modzelewska – podinspektor ds. budownictwa

§ 2

Komisja przeprowadzi działania określone w § 1 w okresie od dnia 10 grudnia 2012r.do dnia 31 stycznia 2013r.

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Michałowo.

§ 4

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                              Burmistrz Michałowa

 

                       

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-12-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-12-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-12-11