Zarządzenie Nr 362/10 z dnia 2010-12-01 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2010-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 362/10 z dnia 2010-12-01
Zarządzenie Nr 362 /10
Burmistrza Michałowa
z dnia  30   listopada 2010roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  II Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
·        ustalenia wysokości diety Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowo
·        ustalenia diety Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michałowie
·        zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady
·        ustalenia wynagrodzenia burmistrza Michałowa
·        ustalenia Burmistrzowi Michałowa limitu kilometrów dojazdów służbowych samochodem nie będącym własnością gminy.
·        ustalenia diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
 
 
 § 2
Upoważnić:
1.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.1-6, wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia

 

§   3

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-12-02