Zarządzenie Nr 108/15 z dnia 2015-12-01 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2015-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 108/15 z dnia 2015-12-01

Or.0050.108.2015.JC.                                   

 

 Zarządzenie  Nr 108/15

Burmistrza  Michałowa

z dnia  1  grudnia  2015 roku

 

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015r poz. 1515 ) zarządzam co następuj

§  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XII  Sesji Rady Miejskiej w dniu 26 listopada  2015 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Michałowa

Włodzimierz Konończuk

 

 

                                                                                                      

 

 

 

Załącznik do  Zarządzenia Nr108/15

 Burmistrza Michałowa z 2 grudnia  2015

 

 

HARMONOGRAM

                               

                                   Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia  26 listopada 2015r

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

 

1.

Uchwala  Nr XII /84 /2015     Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

 

Rada Miejska określiła  stawki podatku od nieruchomości obowiązujące  na terenie gminy Michałowo  na rok 2016

Przeslanie do Dz. Urzędowego Województwa Podlaskiego, RIO umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urzędowym Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r dniem podjęcia z

Skarbnik

Burmistrz

 

2.

Uchwała  Nr XII /85 /2015     Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Rada Miejska określiła wysokości stawek  podatku od środków transportowych na terenie gminy Michałowo  na rok 2016

Przeslanie do Dz. Urzędowego Województwa Podlaskiego, RIO umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urzędowym Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r dniem podjęcia z

Skarbnik

Burmistrz

 

3.

Uchwała  Nr XII /86 /2015     Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

 

Rada Miejska określiła wzory formularzy informacji I-NRL w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wzór formularza DN-1 deklaracji na podatek od nieruchomości, wzór formularza DR-1 deklaracji na podatek rolny, formularza DL-1 deklaracji na podatek leśny

Przeslanie do Dz. Urzędowego Województwa Podlaskiego, RIO umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urzędowym Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r

Skarbnik

Burmistrz

 

4.

Uchwała  Nr XII /87 /2015     Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie opłaty targowej

Rada Miejska  określiła dzienne stawki opłaty targowej od każdego stanowiska handlowego dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku położonym na terenie miasta Michalowa oraz innych miejscach wyznaczonych do handlu na terenie Gminy Michałowo

Przeslanie do Dz. Urzędowego Województwa Podlaskiego, Biura Nadzoru Prawnego RIO umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urzędowym Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016r

Skarbnik

Burmistrz

 

5.

Uchwała  Nr XII / 88/2015     Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   na lata 2016-2018.

 

Uchwalono Program Współpracy Gminy Michałowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na BIP,

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku

Zastępca  Burmistrza  

Burmistz

6

Uchwała  Nr XII /89 /2015     Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie w sprawie Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo

 

Zatwierdzono stawki  taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Michałowo.

Przesłanie uchwały do Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na stronie BIP, przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia Taryfy i opłaty zatwierdzone przez rade obowiązują od dnia 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r

 

Kierownik ZGKiM w Michałowie

Skarbnik

7

Uchwała  Nr XII /90 /2015     Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkól i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania i pobrania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

Ustalono tryb udzielania i rozliczania dotacji dla szkól niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Michałowo oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania dotacji

Przeslanie do Dz. Urzędowego Województwa Podlaskiego, Biura Nadzoru Prawnego,RIO  umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urzędowym Woj. Podlaskiego

Inspektor oświaty

Burmistrz

8

Uchwała  Nr XII / 91/2015     Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 26 listopada 2015r w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

Wyrażono zgodę na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Michałowo lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. 36,95m w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Gródeckiej 9 wraz z udziałem w części wspólnej budynku i w prawie własności działki

Przeslanie do Dz. Urzędowego Województwa Podlaskiego, Biura Nadzoru Prawnego  umieszczenie na BIP

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno-geodezyjnego

Burmistrz

Opracował  J. Chmielewski

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-12-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-12-02