Zarządzenie Nr 261/09 z dnia 2009-11-30 - w sprawie udostępniania informacji publicznych w drodze ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data wydania 2009-12-15
Tytuł Zarządzenie Nr 261/09 z dnia 2009-11-30
ZARZĄDZENIE nr 261/09
BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 30-11-2009 r.
 
w sprawie udostępniania informacji publicznych w drodze ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1

 Udostępnianie informacji publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo (zwanego dalej BIP), administruje Pan  Maciej Woźniewski -informatyk.
§ 2

Kierownicy Referatów są obowiązani do niezwłocznego przekazywania administratorowi BIP informacji publicznych, podlegających udostępnieniu, w zakresie prowadzonych spraw, celem ich ogłoszenia w BIP.
§ 3

Przekazywanie informacji publicznych, o którym mowa w § 2, winno odbywać się za pomocą nośników elektronicznych. Administrator przekazuje informacje publikatorowi BIP, celem umieszczenia ich w BIP.
§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru  
§ 5
 
Traci moc Zarządzenie nr 72/08Wojta Gminy Michałowo z dnia 17.01.2008 roku w sprawie udostępniania informacji publicznych w drodze ogłaszania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

 

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 
                                                                                              Burmistrz Michałowa
                                                                                                 Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-15