Zarządzenie Nr 260/09 z dnia 2009-11-30 - w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Michałowie środków ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania odzieży roboczej

Data wydania 2009-12-15
Tytuł Zarządzenie Nr 260/09 z dnia 2009-11-30
ZARZADZENIE Nr 260/2009
Burmistrza Michałowa
z dnia 30.11.2009
 
 
       w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Michałowie środków ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania odzieży roboczej
 
Na podstawie art. 2377, 2378 i 2379 Kodeksu Pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów(Dz. U. Nr 60 poz. 279) oraz § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),zarządzam, co następuje:
 
 
 § 1
 
                    Ustala się zasady przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego środków ochrony indywidualnej
i dostarczenia odzieży roboczej i obuwia, a także:
- niezbędną ilość środków higieny osobistej,
- sposób wypłacania oraz wysokość ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej,
- zasady przydzielania napojów,
- czasookres, za który ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży nie przysługuje.
§ 2
 
1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane bezpłatnie
i stanowią własność zakładu pracy.
 
2. Pracownik jest obowiązany utrzymać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony
indywidualnej, odzież i obuwie robocze.
 
3. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież
i obuwie robocze do czasu ich cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonania
naprawy.
 
4. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia
roboczego należy wydać pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony indywidualnej, odzież
i obuwie robocze przewidziane w tabeli norm.
 
5. Jeżeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpi z winy pracownika, jest on obowiązany
uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków
ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.
 
6. Prawo do otrzymania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownik nabywa z dniem zawarcia umowy o pracę ,a traci z dniem rozwiązania stosunku7 pracy
 
7. W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest obowiązany zwrócić pobraną odzież
roboczą, ochronną i obuwie robocze lub równowartość pieniężną tych przedmiotów
z uwzględnieniem stopnia ich zużycia.
8. Dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą ,własnej odzieży i obuwia roboczego ,spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
§ 3
 
1. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego określa
załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Zasady wypłacania ekwiwalentu za pranie oraz naprawę odzieży roboczej określa załącznik nr
2 do zarządzenia.
3. Zasady przydzielania pracownikom środków czystości określa załącznik nr 3 do zarządzenia.
4. Zasady przydzielania napojów określa załącznik nr 4 do zarządzenia.
 
§ 4
 
 
 Traci moc  zarządzenie nr 158/2008   Wójta Gminy Michałowo  z dnia 17-11-2008   w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Michałowo środków ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania odzieży roboczej
 
 
 
§ 5
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Burmistrz Michałowa
                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                   Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-15