Data wydania 2011-01-24
Tytuł Zarządzenie Nr 360/10 z dnia 2010-11-29
ZARZĄDZENIE Nr 360/10
Burmistrza Michałowa
 
z dnia  29 listopada 2010 roku
 
w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu pomieszczeń niemieszkalnych na 2011 rok.
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z póżn. zmianami) – zarządzam, co następuje:

 
 § 1. Ustala się obowiązujące stawki  netto czynszu najmu pomieszczeń niemieszkalnych na 2011 rok, w następującej wysokości:
  1. Michałowo ul. Gródecka 1 – 800,00 zł ;
  2. Nowosady zlewnia mleka – 150,00 zł;
  3. OSP Szymki - 450,00 zł;
  4. Ośrodek Zdrowia Juszkowy Gród – 50,00 zł;
  5. Gabinet Rehabilitacyjny przy ul. Leśnej 3 w Michałowie- 2,40 zł/ m2;
  6. Michałowo ul. Wąska 1:
                  a) lokal o pow. do 40 m2 – 2,20 zł/m2;
7. Ośrodek Zdrowia w Michałowie:
                         a) „Przychodnia Rodzinna” s.c. – 4,60 zł/m2;
             b) „Pro MED” – 2,85 zł/m2;
             c) „Gabinet Stomatologiczny” – 4,60 zł/ m2;
             d)  Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – 2,40 zł/m2;
     8.  stawka czynszu garaży – 30 zł/m2 - rocznie;
 
§ 2. Do cen podanych w paragrafie 1 należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 
§ 3. Opłata czynszu § 1ust. 1-7 wnoszona będzie miesięcznie na podstawie stosownych umów cywilnych.
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno – Geodezyjnego.
 
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.
 
 
 
                                                                                                             Burmistrz Michałowa
 

                                                                                                                  Marek Nazarko  

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-24