Zarządzenie Nr 279/13 z dnia 2013-11-29 - w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Data wydania 2013-12-24
Tytuł Zarządzenie Nr 279/13 z dnia 2013-11-29

 FN.0050.279.2013.MG

Zarządzenie Burmistrza Michałowa Nr 279/13

z dnia 29 listopada 2013 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

Na podstawie art. 222, ust 4 i art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie Nr XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 339 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę  43 942 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 77 341 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarzadzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  • Plan dochodów ogółem  29 078 716 zł,

        a)  dochody bieżące     24 596 815 zł

        b) dochody majątkowe  4 481 901 zł

  • Plan wydatków ogółem   29 258 126 zł

  a)  wydatki bieżące      22 174 832 zł

        b) wydatki majątkowe   7 083 294 zł

Deficyt budżetowy w wysokości 179 410 zł zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 w tej samej wysokości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

Marek Nazarko

 


 

Załącznik  Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 279/13

z dnia 29 listopada 2013r.

Zmniejszenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zmniejszenie dochodów

Zmniejszenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

852

Pomoc społeczna

 

339 000

339 000

2 946 053

4 159 159

85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki….

 

339 000

339 000

1 872 000

1 867 000

2010

339 000

-

1 856 000

-

3110

-

339 000

-

 1 789 481

RAZEM

 

339 000

339 000

29 034 774

29 214 184

 

Objaśnienia do tabeli:

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 339 000 zł, w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział – 85212. Zmniejszeniu uległy środki z dotacji celowej przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.533.2013.MA z dnia 14 listopada 2013r.

 

Burmistrz Michałowa

     Marek Nazarko


 

Załącznik  Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 279/13

z dnia 29 listopada 2013r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

801

Oświata i wychowanie

 

32 913

32 913

570 788

5 996 806

80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych

 

10 143

10 143

20 286

241 266

2030

10 143

-

20 286

-

4010

-

4 176

-

163 356

4110

-

204

-

31 904

4120

-

200

-

4 800

4300

-

5 563

-

5 563

80104 – Przedszkola

 

22 770

22 770

234 040

1 005 740

2030

22 770

-

45 540

-

3020

-

681

-

33 613

4010

-

6 977

-

574 845

4110

-

1 317

-

111 612

4120

-

189

-

15 914

4210

-

11 206

-

59 856

4240

-

2 400

-

10 900

852

Pomoc społeczna

 

11 029

11 029

2 957 082

4 170 188

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ….

 

448

448

41 220

41 220

2030

448

-

33 220

-

4130

-

448

-

41 220

85216 – Zasiłki stałe

 

10 581

10 581

371 142

371 142

2030

10 581

-

369 142

-

3110

-

10 581

-

369 142

RAZEM

 

43 942

43 942

29 078 716

29 258 126

 

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 43 942 zł w tym:

w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziały: 80103 i 80104, zwiększenie planu na łączną kwotę 32 913 zł. Środki z dotacji celowej są przeznaczone na realizację przez gminę zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad – grudzień 2013r. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.529.2013.BB z dnia 15 listopada 2013r.

w dziale 852 – Pomoc społeczna, zwiększenie planu na kwotę ogólną 11 029 zł, w następujących rozdziałach:

85213 – zwiększenie na kwotę 448 zł – środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie kosztów opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne.

85216 – zwiększenie na kwotę 10 581 zł – środki z dotacji celowej są przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.586.2013.MA z dnia 15 listopada 2013r.

 

Burmistrz Michałowa

     Marek Nazarko

 


Załącznik  Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 279/13

z dnia 29 listopada 2013r.

    

  Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział – nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

 

5

5

609 750

01095 – Pozostała działalność

 

5

5

404 750

4120

5

-

146

4170

-

5

6 148

600

Transport i łączność

 

58 000

58 000

4 324 650

60016 – Drogi publiczne gminne

 

58 000

58 000

2 512 055

4110

-

1 197

1 197

4170

-

6 660

37 160

4270

-

50 143

1 588 143

6050

58 000

-

760 555

801

Oświata i wychowanie

 

14 836

14 836

5 996 806

80101 – Szkoły podstawowe

 

736

736

2 855 130

3020

736

-

115 264

4370

-

736

2 756

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

 

14 100

14 100

387 880

4010

-

11 400

109 370

4110

-

2 700

21 200

4220

14 100

-

215 900

851

Ochrona zdrowia

 

4 500

4 500

139 851

85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

 

1 000

1 000

14 500

4300

1 000

-

2 400

4530

-

1 000

4 500

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

3 500

3 500

120 351

3030

3 500

-

21 551

4210

-

2 000

42 000

4300

-

1 500

37 648

RAZEM

 

77 341

77 341

29 258 126

 

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w  planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną 77 341 zł. W tym:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, przesuniecie środków w wysokości 5 zł pomiędzy paragrafami, w obrębie środków z dotacji celowej przeznaczonych na pokrycie kosztów postępowania przy zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W dziale 600 – Transport i łączność, dokonuje się zmian w planie wydatków na kwotę 58 000 zł polegającą na przesunięciu niewykorzystanych środków  przewidzianych na remont drogi Topolany – Potoka. Uzyskane środki przeznacza się  zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych wraz z należnymi składkami na ubezpieczania społeczne  oraz bieżące remonty i naprawy dróg gminnych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, dokonuje się na wniosek dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Michałowie zmian w łącznej wysokości 14 836 zł. Zmiany te wynikają z bieżących potrzeb i wydatków i spowodują zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania jednostki oświatowej oraz należyte wykonywanie nałożonych na nie zadań w zakresie oświaty.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zmiany w kwocie ogólnej 4 500 zł w rozdziałach: 85121 i 85154.

 

Burmistrz Michałowa

      Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-24