Zarządzenie Nr 278 /13 z dnia 2013-11-28 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2013-12-02
Tytuł Zarządzenie Nr 278 /13 z dnia 2013-11-28

Or.0050. 278.2013AD

Zarządzenie  Nr  278  /13

Burmistrza  Michałowa

z dnia 28  listopada   2013 roku

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2013 r. poz.596  zarządzam, co następuje:

 

§ 1    Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej w dniu 21 listopada 2013  roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia

 

§ 2  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

 

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Załącznik do  Zarządzenia Nr 278  /13

 Burmistrza Michałowa z 28  listopada   2013

 

HARMONOGRAM

                               

                  Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 21 listopada  2013 roku

Lp.

Nr.  uchwały, z dnia

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Nadzór realizacji

1

Uchwała  Nr XXVIII/260/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z   21.11.2013 roku w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 

 

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

2

Uchwała  XXVIII/261/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 roku  w sprawie  określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości

 

 

dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2011-2024

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -do RIO, umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

3.

Uchwała  XXVIII/262/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 

 

Uprawnieniem gminy w zakresie ustalania wysokości podatków jest m. in. upoważnienie z art.7 ust.3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.z 2010r Nr 95,poz.613 z póź. zm) należy przyjąć, że na gruncie art. 217 Konstytucji RP w zw. z art. 7 ust.1 i art.7 ust 3  cytowanej ustawy rada może wprowadzić zwolnienia od podatku od nieruchomości o charakterze przedmiotowym

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, przekazanie do RIO umieszczenie na str. BIP

 

uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014,

Skarbnik

Burmistrz

4.

Uchwała  Nr XXVIII/263/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 sprawie  w określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Rada określiła wzory formularza w spr. podatku od nieruchomości

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP,

 

uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014,

Skarbnik

Burmistrz

5.

Uchwała  Nr  XXVIII/264/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 sprawie  w Michałowie  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Michałowo

 

rozpoczęcie prac przy zmianie planu miejscowego

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP,

 

z dniem podjęcia

kierownik Ref Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

6.

Uchwała  Nr  XXVIII/265/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 sprawie  w Michałowie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo

uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo na podstawie którego będzie możliwe uchwalenie planu miejscowego

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP,

 

z dniem podjęcia

kierownik Ref Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

7.

Uchwała  Nr  XXVIII/266/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 sprawie   przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bondary ,Rudnia, Grabary

W wyniku weryfikacji wniosku w Urzędzie Marszałkowskim uzupełniono dokument o charakterystykę miejscowości w których będzie realizowana planowana inwestycja

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, przekazanie uchwały do Urzędu Marszałkowskiego

uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

8.

Uchwała  Nr  XXVIII/267/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo

 

W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/249/09 rady Miejskiej w Michalowie z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo § 16 .1.został zmieniony

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, przekazanie dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę

uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013,

Skarbnik

Burmistrz

9.

Uchwała  Nr  XXVIII/268/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 sprawie  wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych na własność ułamkowej części gruntu

 

 

 

Wyrażono zgodę na udzielenie najemcom 60% bonifikaty od ceny

sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy-

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP podpisanie aktów notarialnych

 

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

10.

Uchwała  Nr  XXVIII/269/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 sprawie określenia opłaty targowej

 

 

Na wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rada określiła dzienne stawki opłaty targowej od każdego stanowiska handlowego dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowisku położonym na terenie miasta Michałowa oraz w innych miejscach wyznaczonych do handlu na terenie Gminy

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, przekazanie kierownikowi ZGKiM

uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014,

Skarbnik

Burmistrz

11

Uchwała  Nr  XXVIII/270/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 zmieniająca uchwalę w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do dróg gminnych

Wyrażono zgodę na zaliczenie dróg powiatowych  wymienionych w uchwale do kategorii dróg gminnych,

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, umieszczenie  na str. BIP,

uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podlaskiego

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Burmistrz

12.

Uchwała  Nr  XXVIII/270/13   Rady Miejskiej w Michałowie  z 21.11.2013 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Michałowo na lata 2014-2021

 

przyjęto założenia rozwoju gminy na lata 2011-2021, wdrożenie dokumentu do realizacji

umieszczenie na str. BIP,

przekazanie  uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj Prawnego

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Zastępca Burmistrza

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: A.Dobrowolska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-12-02

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-12-02

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-12-02