Zarządzenie Nr 191/12 z dnia 2012-11-21 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2012-11-22
Tytuł Zarządzenie Nr 191/12 z dnia 2012-11-21

Or.0050.191.2012.JN               

Zarządzenie 191 /12

Burmistrza Michałowa

  z dnia 21listopada 2012 roku

                   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887,567 ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXI   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 1. Zmian w budżecie na 2012 rok
 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 3. Przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo na rok 2013
 4. Zmieniająca uchwalę w sprawie przyjęcia  regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Michałowo
 5. Uchylenia uchwały w sprawie stypendium dla studentów
 6. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
 7. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

§ 2

Upoważnić:

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów  uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,  wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich podjęcia.
 2. Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 3,7 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.
 3. Inspektora oświaty do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej  w § 1 pkt. 4,5 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia. 
 4. Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt.6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§3

 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

       Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-11-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-11-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-11-22