Zarządzenie Nr 103/11 z dnia 2011-11-21 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2011-11-23
Tytuł Zarządzenie Nr 103/11 z dnia 2011-11-21
Or.0050. 103.2011.JN                
Zarządzenie 103 /11
Burmistrza Michałowa
z dnia 21 listopada  2011roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113 ) zarządzam, co następuje:
                                                          
       § 1 Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
1/ zmiany w budżecie na 2011 rok
2/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
3/ określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
4/ wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości ,rolny i leśny
5/ w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   na lata 2012-2015.
6/uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u opiekuna dziennego
7/zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie
8/zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Michałowo
9/Na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu
 
                                   
§ 2 Upoważnić:
 
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.1,2,3,4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
2.      Kierownika Ref. Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt,8,9,10,  wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich   podjęcia
 
3.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 5,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia
 
                                                           
§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
       Burmistrz Michałowa
 
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-11-23

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-11-23

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-11-23