Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 2015-11-18 - w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie Michałowo

Data wydania 2015-11-20
Tytuł Zarządzenie Nr 104/2015 z dnia 2015-11-18

OR.0050.104.2015.MK

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 104/2015

Burmistrza Michałowa

z dnia  18 listopada   2015 roku

w sprawie zamiany nieruchomości w obrębie Michałowo

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015r. poz. 515) oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 782, 985, 1039, 1180, 1265, 1322) i Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność  Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub  czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. , poz. 1477)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczam do zamiany nieruchomości (udziały w nieruchomościach) położone w obrębie 29 Michałowo przy ul. Plac 11 Listopada opisane w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie  oraz w biuletynie informacji publicznej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                   BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                              WŁODZIMIERZ KONOŃCZUK


                                                                                                      Załącznik do zarządzenia Nr 104/2015

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia  18 listopada 2015r.

 

 

 

W Y K A Z

nieruchomości położonych w obrębie  29 Michałowo przeznaczonych do zamiany:

 

 

Położenie

 

 Numer działki, powierzchnia

 

 opis

nieruchomości

 

 Księga

wieczysta

 

      wartość  

      udziału

   nieruchomości

       (brutto)

     

 

  

 

 

  Michałowo

ul. Plac 11 11 Listopada

 

 

  

 

 

   318/10 o pow.0,1393ha

1/11 części

 

Nieruchomość zabudowana  budynkami gospodarczymi stanowiących nakłady właścicieli  lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Plac 11 Listopada 9,8 i 7

 

 

 

 

 

 

 

 

BI1B/00224601/7

   

 

      

 

 

     

 

          2 881 zł (brutto)

      

 

 Michałowo

ul. Plac 11

Listopada

 

 

 

318/4  o pow. 0,0321 ha

1/18 części

 Nieruchomość zabudowana budynkiem gospodarczym, właścicielem udz. 12/18 jest

Gmina M-wo i 6/18 osoby fizyczne

 

 

 

 

BI1B/00073681/7

 

 

 

 

       2 000 zł (brutto)

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z uwagi na nierówne ceny zamienianych udziałów w nieruchomościach, zamiana nastąpi z dokonaniem dopłaty na rzecz Gminy Michałowo w wysokości 881,00 zł.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego pokrywa Gmina Michałowo.       

                                                                                                 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-11-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-11-20