Zarządzenie Nr 103/15 z dnia 2015-11-18 - w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

Data wydania 2015-11-20
Tytuł Zarządzenie Nr 103/15 z dnia 2015-11-18

OR.0050.103.2015.MK

 

ZARZADZENIE  Nr 103/15

BURMISTRZA MICHAŁOWO

z dnia 18 listopada 2015roku

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu

Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594,poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz.1072) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r., poz. 782 ze zm. ), Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015r. poz. 1477) w wykonaniu Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,  zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość  gruntową z zasobu Gminy Michałowo,  opisaną w wykazie stanowiącym załącznik będący integralną częścią  niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., a informacja o tym ukaże się w prasie.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             

 

                                                                                                 BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                    Włodzimierz Konończuk


                                                                                                                 Załącznik do Zarządzenia Nr 103/15

                                                                                                     Burmistrza Michałowa

                                                                                                     z dnia  18 listopada 2015r.

.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży w trybie przetargu.

  1. Michałowo: dz.nr 1130 o pow. 0,4276 ha, księga wieczysta nr Kw BI1B/00050121/7, działka niezabudowana o kształcie zbliżonym do czworoboku, w otoczeniu zabudowy przemysłowo-usługowej i obiektów gospodarki komunalnej. Przez działkę przebiega linia napowietrzna SN. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd do nieruchomości od drogi gminnej poprzez działki 1131, 1135 i 1138 nie będące własnością gminy. Dostępne media: sieć elektryczna i wodociągowa. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Michałowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIV/234/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 17 listopada 20105r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową.

 

 Cena wywoławcza (netto) – 95 000,00 zł + opłaty jednorazowe (wyrys i operat szacunkowy) 580,50 zł;

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-11-20

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-11-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-11-20