Zarządzenie Nr 101/11 z dnia 2011-11-18 - W sprawie ustalenia opłaty za najem pomieszczeń w Klubie Rolnika w Pieńkach

Data wydania 2011-11-18
Tytuł Zarządzenie Nr 101/11 z dnia 2011-11-18
 Or.0050.101.2011.JN               
 Zarządzenie Nr 101 /11
   Burmistrza Michałowa
 
z dnia 18 listopada 2011 roku
 
W sprawie ustalenia   opłaty  za najem pomieszczeń w Klubie Rolnika w Pieńkach
 
 
                 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami   (Dz.U.z 2010r Nr 102 poz.651 z póź. zmianami) zarządzam , co następuje
 
§ 1. Ustalić z dniem 01 listopada 2011 roku opłatę za  jeden dzień najemu pomieszczeń w Klubie  Rolnika w Pieńkach w wysokości :
 
 150 złotych plus Vat
  kaucję w wysokości 100 złotych na pokrycie strat  wynikłych z realizacji umowy
 
§ 2. Opłata  wymienionych w § 1 nie  jest pobierana  od:
 
    1)  Rad  sołeckich   Gminy Michałowo
    2)  zakładów i jednostek budżetowych gminy
    3)  jednostek i stowarzyszeń działających na rzecz realizacji zadań gminy
 
§ 3. Korzystanie z Klubu Rolnika jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wniesieniu   w kasie Urzędu Miejskiego w Michałowie  opłaty wymienionej w § 1 najpóźniej w dniu podpisania umowy
 
 
§ 4.Traci moc Zarządzenie Nr 173/09 Burmistrza Michałowa z dnia 12 stycznia 2009  roku w sprawie ustalenia jednorazowych opłat za korzystanie z klubu Rolnika w Pieńkach
 
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 listopada 2011 roku
 
 
 
                                                                            Burmistrz Michałowa
 
                                                                               Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-11-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-11-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-11-18