Zarządzenie Nr 158/08 z dnia 2008-11-17 - w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Michałowo środków ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania odzieży roboczej.

Data wydania 2008-11-27
Tytuł Zarządzenie Nr 158/08 z dnia 2008-11-17

 

 

ZARZADZENIE Nr 158/2008

Wójta Gminy Michałowo

z dnia 17-11-2008

 

       w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy Michałowo środków ochrony indywidualnej oraz zasad stosowania odzieży roboczej.

 

Na podstawie art. 2377, 2378 i 2379 Kodeksu Pracy i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów(Dz. U. Nr 60 poz. 279) oraz § 8

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973),zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się zasady przydzielania pracownikom Urzędu Gminy środków ochrony indywidualnej i dostarczenia odzieży roboczej i obuwia, a także:

- niezbędną ilość środków higieny osobistej,

- sposób wypłacania oraz wysokość ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej,

- zasady przydzielania napojów,

- czasookres, za który ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży nie przysługuje.

 

§ 2

1. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze są przydzielane bezpłatnie i stanowią własność zakładu pracy.

2. Pracownik jest obowiązany utrzymać w należytym stanie przydzielone mu środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

3. Środki ochrony indywidualnej są używane do czasu utraty ich cech ochronnych, a odzież i obuwie robocze do czasu ich cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonania naprawy.

4. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego należy wydać pracownikowi niezwłocznie inne środki ochrony indywidualnej, odzież

i obuwie robocze przewidziane w tabeli norm.

5. Jeżeli utrata lub zniszczenie tych przedmiotów nastąpi z winy pracownika, jest on obowiązany

uiścić kwotę równą nie zamortyzowanej części wartości utraconych lub zniszczonych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

6. Prawo do otrzymania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego pracownik nabywa z dniem zawarcia umowy o pracę, traci z dniem rozwiązania stosunku pracy.

7. W razie rozwiązania stosunku pracy, pracownik jest obowiązany zwrócić pobraną odzież roboczą, ochronną i obuwie robocze lub równowartość pieniężną tych przedmiotów z uwzględnieniem stopnia ich zużycia.

8. Dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, pełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 3

1. Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej odzieży i obuwia roboczego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Zasady wypłacania ekwiwalentu za pranie oraz naprawę odzieży roboczej określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Zasady przydzielania pracownikom środków czystości określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Zasady przydzielania napojów określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

 

§ 4

 

 

Traci moc uchwała Nr 5 Zarządu Gminy w Michałowie z dnia 20.11.1991r, w sprawie norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz zasad gospodarowania tymi przedmiotami w jednostkach budżetowych podległych Zarządowi Gminy w Michałowie, Uchwała Zarządu nr 6 z 20.11.1991 roku, w sprawie dostarczenia pracownikom niezbędnych środków higieny osobistej, Uchwała Zarządu nr 7 z dnia 20.11.1991 roku   w sprawie ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej.

 

                                                                       § 5

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy Michałowo

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                   Marek Nazarko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-27