Zarządzenie Nr 157/08 z dnia 2008-11-17 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Data wydania 2008-11-19
Tytuł Zarządzenie Nr 157/08 z dnia 2008-11-17

   Zarządzenie  Nr  157 /O8

    Wójta Gminy  Michałowo

    z dnia 17 listopada 2008 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ l

 

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXIII  Sesji Rady Gminy projekty uchwał w sprawach:

1.      Uchwalenia Statutu Gminy Michałowo

2.      W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

3.      W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

4.      W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo na 2009 rok

5.      Zmian w budżecie gminy na 2008 rok

6.      Zmiany uchwały dotyczącej dochodów własnych

7.      Uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

8.      Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

 

Upoważnić:

 

1.  Radcę Prawnego do przedstawienia  w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt.  1 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,

2. Skarbnika Gminy  do  przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 2,34,5,6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia 

3. Kierownika GOPS do przedstawienia  w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia,

4. Kierownika Referatu Inwestycyjno -geodezyjnego  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały w § 1 pkt. 7

§   2

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt  Gminy Michałowo

    Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-19