Data wydania 2009-07-14
Tytuł Zarządzenie Nr 156/08 z dnia 2008-11-12
Zarządzenie Nr 156/08
Wójta Gminy Michałowo
z dnia 12listopada 2008 r.
 
 
w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 rok.
 
 
Na podstawie art.52 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art.179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.          Nr 249 poz. 2104z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XX/111/2000 z dnia 05 października 2000 r. w sprawie procedury opracowania i uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządza się, co następuje:
§ 1
 
Ustala się :
 
  1. Projekt budżetu gminy na 2009r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Objaśnienia do projektu w brzmieniu zgodnie z załącznikiem Nr 2.
  3. Informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
  4. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2008 roku i na lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4.
 
§ 2
 
Niniejsze zarządzenie przekłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy
 

         Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-07-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-07-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-07-14