Zarządzenie Nr 262/09 z dnia 2009-11-11 - w sprawie zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Michałowie

Data wydania 2009-12-15
Tytuł Zarządzenie Nr 262/09 z dnia 2009-11-11
ZARZĄDZENIE Nr 262/09
BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 30.11.2009 r.
 

w sprawie zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Miejskim w Michałowie

 

              Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony własności intelektualnej, wyrażonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631) oraz w nowelizacji Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego, które weszły w życie 1 września 1998 r., przypominam o konieczności pracy wyłącznie na legalnym oprogramowaniu i zarządzam, co następuje:
 
§ 1

           Pracownicy Urzędu Miejskiego Michałowo (zwanego dalej "Urzędem") mogą korzystać wyłącznie z oprogramowania, na które Urząd posiada aktualne licencje i jest ono ujęte w "metrykach komputerów".
§ 2

         Pracownicy korzystający z oprogramowania zobowiązani są do podpisania porozumień, których integralną częścią są "metryki komputerów" z wymienionym oprogramowaniem
§ 3

         Osobą odpowiedzialną za instalację oprogramowania w Urzędzie jest Pan Maciej Woźniewski . Instalacji mogą dokonywać wyłącznie osoby przez nią upoważnione.
§ 4

         Wprowadza się w Urzędzie centralizację zakupów oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, za które odpowiedzialny jest Pan Maciej Woźniewski
§ 5

             Do przechowywania oryginalnej dokumentacji wyznacza się zamkniętą szafę, do której dostęp ma wyłącznie Pan Maciej Woźniewski
§ 6

           Za właściwe przechowywanie oryginalnej dokumentacji licencyjnej, używanego w Urzędzie oprogramowania, odpowiada Pan Maciej Woźniewski
§ 7

           Zarządza się przeprowadzanie w Urzędzie okresowych kontroli zgodności zainstalowanego oprogramowania z wymienionym w metryce
§ 8

                Osobą upoważnioną i odpowiedzialną za dokonywanie w Urzędzie okresowych kontroli jest Pan Maciej Woźniewski lub osoby przez nią upoważnione.
§ 9

              Raz do roku zarządza się wykonanie kontrolnego audytu legalności oprogramowania przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną.
§ 10

           Pracownicy Urzędu, którzy dowiedzą się o jakichkolwiek niewłaściwych zastosowaniach oprogramowania lub dotyczącej go dokumentacji, mających miejsce w Urzędzie, mają obowiązek powiadomić o tym fakcie Pana Macieja Woźniewskiego
§ 11

             Nie przestrzeganie wyżej wymienionych ustaleń, ze względu na obowiązujące przepisy prawne, stanowi poważne naruszenie zasad pracy.
§ 12
 
                   Traci moc Zarządzenie nr 73/08 Wójta Gminy Michałowo z dnia 17.01.2008 w sprawie zasad zarządzania oprogramowaniem w Urzędzie Gminy Michałowo.
 
                                                                         § 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                                 Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-12-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-12-15