Data wydania 2014-11-24
Tytuł Zarządzenie Nr 366/14 z dnia 2014-11-10

FN.0050.366.2014.MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Zarządzenie nr 366/14

BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 10 listopada 2014r

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645  i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 89 ust. 1, pkt. 4, art. 91 ust.1 i art. 262   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Michałowie nr XXXVII/348/14 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  w wysokości 2 248 436 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy, czterysta trzydzieści sześć złotych) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań: „Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo” (1 748 436 zł) oraz „Budowa infrastruktury nad zalewem Siemianówka” (500 000 zł).

§ 2. Spłata pożyczki o którym mowa w § 1 nastąpi w  2015 roku, a źródłem pokrycia zobowiazań  będą dochody z tytułu refundacji pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                      

 Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-11-24

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-11-24

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-11-24