Data wydania 2009-11-25
Tytuł Zarządzenie Nr 254/09 z dnia 2009-11-09
 Zarządzenie Nr 254/09
Burmistrza Michałowa
z dnia 09 listopada 2009  roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009r Dz. U. Nr 52,poz.420) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXIII Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:

1.   Zmiany w budżecie na 2009 rok
2.   określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
3.   określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
4.     przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo
5.     ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
       Upoważnić:
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt. 1,2,3  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Kierownika referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji uchwał wymienionych w § 1 pkt.4,5
 
 §   2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-25

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-25

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-25