Data wydania 2010-11-10
Tytuł Zarządzenie Nr 352/10 z dnia 2010-11-08
Zarządzenie Nr  352/10
BURMISTRZA  Michałowa
  z dnia 8 listopada  2010roku
 
                                                                   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), wykonaniu Uchwał Nr XII/106/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 listopada 2007r., Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r. zmieniajacej uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość stanowiącą włąsność Gminy Michałowo położoną w obrębie wsi  Rudnia, oznaczoną numerem geodezyjmym:
   a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 84/13 o pow. 0,5211ha   i nr  84/22 o pow. 0,0210ha  o łącznej pow. 0,5421 ha;
        cena nieruchomości: 102 000 zł plus podatek VAT 22%;
          Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu rekreracyjnego Bondary-Rybaki nad zbiornikiem wodnym „Siemianowka” zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXI/212/05 Rady Gminy w Michałowie z dnia 10.06.2005r. (opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woj. podlaskiego Nr 171, poz. 1956 z dnia 18.07.2005r.) obszar na którym położona jest nieruchomość przeznaczony jest jako teren usług komercyjnych, turystyki i wypoczynku Dla przedmiotowej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta Kw BI1B/00054372/9.
§ 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11, na tablicy ogloszeń sołectwa Bondary oraz Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ug.michalowo, wrotapodlasia, pl).
§ 3. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                 Burmistrz  Michałowa
                                                                                                     Marek Nazarko                                                                             
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-11-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-11-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-11-10