Data wydania 2010-11-10
Tytuł Zarządzenie Nr 351/10 z dnia 2010-11-08
 
 
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 351/2010
Burmistrza Michałowa
z dnia 8 listopada 2010 roku
 
w sprawie ogłoszenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na Osiedlu Bondary.
 
 
            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.13 ust. 1 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwał Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
 
§ 1
           
Przeznaczyć  się do sprzedaży lokal mieszkalny:
 
nr  8 ( II piętro ) Osiedle Bondary 7 o pow. użytkowej 35,45m2  składający się z 2 pokoi, przedpokoju,  kuchni, łazienki + WC wraz z pomieszczeniem  przynależnym w piwnicy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, udział 409/10000 w prawie własności dz. nr 25/13 i 26/12 o łącz. pow. 0,1182ha pod budynkiem mieszkalnym oraz segment  w budynku gospodarczym o pow. 19,725m2 usytuowany na dz. nr 26/25 oraz udział 1/20 w prawie własności działki nr 26/25 o pow. 0,1102ha. Powyższym nieruchomościom w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste: BI1B/00074583/7 i BI1B/00074589/9.
a)      wartość nieruchomości;22 844 zł;
 
§ 2
 
            Lokal mieszkalny zostanie sprzedany z zachowaniem pierwszeństwa przysługującego najemcy ww. lokalu.
            Osoby wymienione w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, którym przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego, celem skorzystania z tego uprawnienia, winni złożyć do dnia 8 grudnia 2010 roku oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w niniejszym wykazie, stosownie do art. 34 ust. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno- Geodezyjnego.
 
 § 4
 
            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Michałowie.
            Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl. oraz przesłano do sołtysa sołectwa Bondary.
 
 
                                                                                     BURMISTRZ MICHAŁOWA
 
                                                                                                  Marek Nazarko
                                                                                                         
 
 

                   

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-11-10

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-11-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-11-10